Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Cyklohexan – vaničková konformace

Popis

Z molekuly cyklohexanu lze vyrobit např. benzen. Kromě toho jde o šestičlenný kruh atomů uhlíku, který ale není planární (rovinný). Díky možnosti rotace okolo jednoduchých vazeb v molekule se jeho struktura snaží dosáhnout energeticky nejvýhodnějšího uspořádání (konformace), která pak převažují v kondenzovaných systémech látky. Tím energeticky nejvýhodnějším uspořádáním cyklohexanu je tzv. židličková konformace, kdy je vzájemná interakce atomů v molekule nejmenší. Naopak energeticky nejméně stabilní strukturou je vaničková konformace (viz obrázek níže), kdy se atomy vodíku na horních okrajích vaničky dostanou relativně blízko sebe a odpuzují se (uvidíte nejlépe, když si přepnete do zobrazení van der Waalsových poloměrů).

Soubor pro učitele

3D model