Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Vytěsňování mědi železem

Pomůcky

kádinka

Chemikálie

5% roztok CuSO4, železný hřebík

Postup

Do kádinky s roztokem modré skalice vložte železný hřebík.
Roztok se postupně zbarvuje zeleně a na hřebíku se vylučuje měď.

Princip

Železo se nachází v Beketovově řadě napětí kovů vlevo – má nižší redoxní potenciál, a tudíž dokáže vytěsnit měďnaté kationty z roztoků jejich solí. Při reakci tedy dochází ke změně zbarvení roztoku do zelena – podle vznikajícího síranu železnatého, naopak na železném hřebíku se vylučuje kovová měď.

Využití

redoxní reakce, substituce d-prvky (Fe, Cu, Beketovova řada napětí kovů)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síran měďnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

nepít roztok modré skalice – CuSO4 klasifikován jako jed (zdraví škodlivý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus běží velice snadno – dokonce i s 5% roztokem modré skalice – do 5 minut se na hřebících objeví vrstvička mědi (oranžová barva) – roztok sice moc nezezelená, ale pokrytí je jasně patrné
– pokus lze také provést na Petriho misce – zde lze zpozorovat mírnou změnu zbarvení roztoku

Video

http://www.youtube.com/watch?v=cZFM4_IoBpI (Fe + CuSO4, video na www.youtube.com úplně stejné jako na stránce netexperimente.de – větší obraz bez zvětšení než na originální stránce)
http://netexperimente.de/chemie/118.html (Eisennagel in Kupfersulfatlösung, stejný pokus jako výše – přímo ze stránky netexperimente.de – vysvětlení celého pokusu, vlevo video – malé, nutné zvětšit na celou obrazovku)
http://www.youtube.com/watch?v=TQdNPSwHUt4&feature=related (Redox, s mluvením – anglicky, velmi názorné)