Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Světlušky (Pokus s amoniakem)

Pomůcky

5l sklenice na vajíčka, čajové vajíčko, lžička, kahan, sirky

Chemikálie

konc. NH3, pevný Cr2O3

Postup

Do 5l sklenice na vajíčka nalijte koncentrovaný roztok amoniaku, aby pokryl dno sklenice a zavřete ji. Sklenice se následně zaplní parami amoniaku. Do spodní části čajového vajíčka vložte alobal, aby kryl otvory. Do této části dejte 3 lžičky pevného oxidu chromitého. Čajové vajíčko zahřívejte nad kahanem, dokud se nerozžhaví. Rozžhavené čajové vajíčko vložte do sklenice a třeste jím.
Při třesení čajového vajíčka vypadává rozžhavený oxid chromitý, který světélkuje.

Princip

Amoniak těká a jeho páry zaplňují celou sklenici. Páry amoniaku se oxidují na oxid dusnatý, následně až na oxid dusičitý za katalýzy oxidu chromitého – na něm probíhá vlastní katalýza, proto dochází ke ,,světélkování“. Oxid dusičitý lze pozorovat v podobě rezavých par ve sklenici.

Využití

kinetika – katalyzátor, pentely (dusík – sloučeniny: NH3), d-prvky (chrom: Cr2O3 – katalyzátor)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

pokus nejlépe provádět v digestoři nebo v odvětrávané místnosti, dbejte na bezpečnostní předpisy při práci s NH3 (toxický, žíravý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus velmi efektní v tmavé místnosti
– pokus na demonstraci katalýzy

Video

http://www.youtube.com/watch?v=uKvqqwN4qi8&feature=youtu.be (old.studiumchemie.cz, Světlušky (Pokus s amoniakem), video bez zvuku)