Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Sublimace naftalenu

Pomůcky

kádinka (200 ml), hodinové sklo se studenou vodou, lžička, trojnožka, azbestová síťka, kahan, sirky

Chemikálie

naftalen

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Při zahřívání dochází k sublimaci – tedy ke změně skupenství naftalenu z pevného na plynné. Páry naftalenu jsou bílé a ochlazují se na hodinovém sklíčku, na kterém je nalita studená voda. Vznikají opět krystalky pevného naftalenu.

Využití

sublimace, areny (naftalen – sublimace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Naftalen – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, podezření na vyvolání rakoviny, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický provodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Bezpečnost

naftalen zapáchá a je zdraví škodlivý – omezit styk s naftalenem a jeho parami na minimum

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut (zahřívání trvá asi 5 minut, je dobré vyčkat do ochlazení všech par – také 5 minut)

Tipy

– stačí použít jenom jednu lžičku naftalenu
– pokus lze provést v provedení s kádinkou a hodinovým sklíčkem se studenou vodou, ústí kádinky lze ještě ucpat smotkem vaty, ve videu níže ovšem používají na chlazení kulatou baňku nasazenou na kádinku – vypadá to lépe, ale tento způsob je náročnější na přípravu, provedení i materiál
– po skončení zahřívání (asi 5 minut) je dobré vyčkat asi dalších 5 minut do ochlazení všech par
– pokus velmi efektní – vznikají nádherné krystalky

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/organchem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Organická chemie, pokus Sublimace naftalenu, přehrávač Windows Media Player)