Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Sublimace jodu

Pomůcky

kádinka, hodinové sklo se studenou vodou, azbestová síťka, trojnožka, kahan, sirky, lžička

Chemikálie

krystalky jodu

Postup

Do kádinky, která je položena na azbestové síťce na trojnožce, dejte několik krystalků jodu. Misku přiklopte hodinovým sklíčkem, na které nalijte vodu na chlazení. Opatrně zahřívejte kádinku.
Uvolňují se fialové páry, které se ochlazují. Dochází k tvorbě krystalků jodu na hodinovém sklíčku.

 

Princip

Při zahřívání dochází k sublimaci – tedy k přechodu jodu z pevného do plynného skupenství. Páry jodu jsou fialové a ochlazují se na hodinovém sklíčku, na kterém je nalita studená voda. Vznikají opět krystalky pevného jodu.  

Využití

sublimace, halogeny (I2 – sublimace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní – ale pod dohledem učitele

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Jod – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, způsobuje , škození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

páry jodu – dráždivé; počkat do chvíle, kdy většina par bude ochlazena, až poté odebrat hodinové sklíčko z kádinky

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – zahřívání 10 minut, poté vyčkat cca 10 minut do ochlazení všech par, aby nedocházelo k unikání par jodu do okolí

Tipy

– na chlazení je možné také použít místo hodinového sklíčka kulatou baňku, do které nalijeme vodu na chlazení – v tomto případě je nutné, aby baňka dobře ,,seděla“ na kádince, po případě ji upevnit klemou ke stojanu (vyšší náročnost na pokus – časová i materiálová)
– v případě použití hodinového sklíčka je dobré volný prostor u ústí kádinky ucpat vatou
– na pokus stačí použít čtvrt velké lžičky krystalků jodu
– po zahřívání je dobré vyčkat cca 10 minut do ochlazení všech par, aby nedocházelo k unikání par jodu do okolí

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Sublimace jodu – pokus v provedení s kulatou (chladící) baňkou, rychlý, názorný, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=NpZA79BHODM (Sublimace jódu, pokus v provedení s baňkou, rychlý)