Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Sopka

Pomůcky

filtrační papír, trojnožka, azbestová síťka, lžička, kahan, sirky

Chemikálie

pevný (NH4)2Cr2O7

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Při zahřívání dochází k exotermické reakci – tepelnému rozkladu dichromanu amonného na oxid chromitý, dusík a vodu. Změna zbarvení je dána přeměnou oranžového dichromanu amonného na tmavě zelený oxid chromitý.

Využití

exotermické reakce – chemický děj, termochemie; d-prvky (sloučeniny chromu – dichromany)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Dichroman amonný – nebezpečný, může zesílit požár; oxidant, Toxický při požití, zdraví škodlivý při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může způsobit smrt, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, může způsobit podráždění dýchacích cest, může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovin, může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Bezpečnost

(NH4)2Cr2O7 – vysoce toxický – žáci by s ním neměli vůbec pracovat; snažit se o co nejmenší kontakt, pokus provádět ve větrané místnosti

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– vlastní  trvání ,,sopky“ je velmi krátké – asi 1 minuta
– pokus je velmi hezký, názorný (z hlediska změny zbarvení) – ale velmi pracný na úklid, úklid zabere asi 5 až 10 minut
– z hlediska úklidu je vhodné si vzít co největší filtrační papír, z něho se vzniklý oxid chromitý hezky sesype – částečky oxidu chromitého (popílek) létá do vzdálenosti asi 1 m od místa pokusu
– ještě lepší je vzít co možná největší kádinku a sopku přiklopit kádinkou, tím se úklid naprosto zjednoduší

Video

http://www.youtube.com/watch?v=SbXC3qAB6F8&feature=related (Chemical volcano – zahřátí kahanem, na začátku vysvětlení, s hudebním doprovodem)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Dichromanová sopka – zapálení špejlí, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=Kg-jNwjKaEE&feature=related (Sopka– zapálení špejlí, bez zvuku)