Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Různé barvy Mn

Pomůcky

4 zkumavky, stojan na zkumavky, (kapátka)

Chemikálie

zř. KMnO4 (1%), 10% KOH, 5% Na2S2O3, zř. H2SO4 (10%)

Postup

Připravte si zředěný roztok manganistanu draselného. Roztok rozdělte do 4 zkumavek. Do první zkumavky přidejte asi 1 ml roztoku KOH a 1 ml Na2S2O3. Do druhé zkumavky přidejte pouze 1 ml Na2S2O3. Do třetí zkumavky ke zředěnému roztoku KMnO4 přidejte 1 ml zředěné kyseliny sírové (okyselení roztoku), a poté přilijte 1 ml Na2S2O3. Poslední čtvrtou zkumavku nechejte pouze jako srovnávací.
V první zkumavce se fialové zbarvení změní na tmavě zelené, ve druhé zkumavce se vytvoří hnědé zbarvení a v poslední zkumavce dojde k odbarvení fialového roztoku na průhledný roztok (po případě světle zakalený).

Princip

Manganistan draselný je silné oxidační činidlo, které se redukuje na různé oxidační stavy Mn v závislosti na prostředí. V reakci vystupuje jako redukční činidlo – látka, která se oxiduje – Na2S2O3.
V zásaditém prostředí (KOH) se manganistan draselný redukuje na MnVI – K2MnO4 (manganan draselný), který je charakteristický tmavě zeleným zbarvením.

V neutrálním prostředí – byla použita voda – se manganistan draselný redukuje na MnIV – MnO2 (oxid managničitý, burel), který má hnědé zbarvení.

V kyselém prostředí – byla použita kyselina sírová – se manganistan redukuje na MnII – Mn2+ (manganaté kationty), které jsou v roztoku bezbarvé nebo slabě růžové.

Využití

redoxní reakce, chalkogeny (síra – sloučeniny: Na2S2O3), d-prvky (mangan – oxidační vlastnosti KMnO4)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Hydroxid draselný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, zdraví škodlivý při požití.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Bezpečnost

1% KMnO4 – zdraví škodlivý, 10% KOH – dráždivý a žíravý, v případě KMnO4 dát pozor na potřísnění – zůstávají hnědé fleky na rukou a oděvu, KOH i H2SO4 – žíraviny – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– všechny barvy jsou hezky viditelné ihned po provedení pokusu – (hlavně tmavě zelená – postupně se přeměňuje na hnědou – K2MnO4 disproporcionuje na oxid manganičitý a manganistan draselný), hnědá barva MnO2 jde vidět po dobu celého pokusu, bezbarvý roztok v případě redukce manganistanu draselného v H+ – setrvává taktéž jen chvilku, poté se zakaluje
– na pokus lze použít zředěné roztoky daných reaktantů

Video

Různé barvy Mn (video se zvukem)