Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Rovnováha chroman – dichroman

Pomůcky

zkumavka, stojan na zkumavky, kapátka

Chemikálie

roztok K2CrO4, zř. H2SO4 (10%), případně K2Cr2O7, roztok KOH (10%)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Chromanový anion v kyselém prostředí přechází na dichromanový anion, který je oranžový. V zásaditém prostředí oranžový dichromanový anion přechází ve žlutý chromanový anion.


Přikapáváním zředěné kyseliny sírové se zvyšuje koncentrace hydroxoniových kationtů, a tím se posunuje rovnováha směrem k produktům – k tvorbě dichromanových aniontů – stejný princip funguje i při přikapávání hydroxidu draselného k dichromanovým aniontům, dochází ke zvyšování koncentrace hydroxidových aniontů, a tím se posunuje rovnováha směrem doprava – vznikají chromanové anionty.

Využití

rovnováha, d-prvky (chróm – sloučeniny chromu)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chroman draselný – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest , může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Dichroman draselný – nebezpečný, toxický při požití, zdraví škodlivý při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovinu, může poškodit reprodukční schopnost, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, oxidující látka.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Hydroxid draselný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, zdraví škodlivý při požití.

dle GHS:   dle staršího značení:       

Bezpečnost

nepotřísnit se kyselinou a zásadou – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad, K2CrO4 i K2Cr2O7 – toxické látky (žáci by s nimi neměli pracovat)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus je lepší provést ve dvou zkumavkách, přičemž v jedné ponechat roztok chromanu draselného a k roztoku ve druhé zkumavce přikapávat roztok kyseliny
– lze použít jakoukoliv kyselinu (i HCl) a hydroxid (i NaOH)

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Rovnováha chroman – dichroman, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/chemical-equilibrium/chromatedichromate.html (Chromate/Dichromate equilibrium – pokus názorný, s vysvětlením pod videem v angličtině, bez zvuku)