Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Redukční vlastnosti HCOOH

Pomůcky

zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátka, špejle, sirky, zátka, vodní lázeň (trojnožka, azbestová síťka, kahan, velká kádinka)

Chemikálie

10% HCOOH, konc. H2SO4, roztok K2Cr2O7, roztok KMnO4

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Kyselina mravenčí je nejnižší karboxylovou kyselinou. Kyselina mravenčí společně s kyselinou šťavelovou mají jako jediné karboxylové kyseliny redukční účinky – to znamená, že samy se oxidují a jejich reakční partneři se redukují.
Reakcí s manganistanem draselným, respektive dichromanem draselným – tedy s oxidačními činidly – dochází k oxidaci kyseliny mravenčí na oxid uhličitý a vodu. Zároveň se manganistan draselný redukuje v kyselém prostředí na manganaté kationty, respektive dichroman draselný v kyselém prostředí poskytuje chromité kationty. Tyto reakce jsou doprovázeny barevnými změnami – u KMnO4 z fialové na bezbarvou, u K2Cr2O7 z oranžové na zelenou. Hořící špejlí lze dokázat vznikající oxid uhličitý – hořící špejle zhasne, jelikož oxid uhličitý nepodporuje hoření. 


Využití

karboxylové kyseliny (HCOOH – redukční vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

 

Kyselina mravenčí – nebezpečná, zdraví škodlivá při požití, toxická při vdechování, těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Dichroman draselný – nebezpečný, toxický při požití, zdraví škodlivý při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovinu, může poškodit reprodukční schopnost, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, oxidující látka.

dle GHS:  dle staršího značení:      

 

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:         

Bezpečnost

pozor na potřísnění kyselinami – HCOOH (žíravá), koncentrovaná H2SO4 (žíravá); K2Cr2O7 (vysoce toxický – žáci by s ním neměli pracovat, karcinogenní)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– ke změně zbarvení roztoků KMnO4 a K2Cr2O7 můžete použít vodní lázeň –změna zbarvení je velmi rychlá, ihned po vložení se zbarvení mění (v případě K2Cr2O7 se vytváří intenzivní zelené zbarvení), reakce ovšem proběhne i za normálních podmínek (nutno zatřepat) – změna zbarvení trvá déle, a u K2Cr2O7 není zbarvení tak intenzivní – ale pokus funguje

Video

http://www.youtube.com/watch?v=3zD2XS0gF70&feature=youtu.be (old.studiumchemie.cz, Redukční vlastnosti HCOOH, video bez zvuku)