Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv teploty

Pomůcky

2 zkumavky, kádinka s ledem, kádinka s teplou vodou

Chemikálie

10% HCl nebo 10 ml HCl (1,5 ml konc. HCl + 8,5 ml H2O), 2 stejné granule Zn

Postup

Do 2 zkumavek nalijte 5 ml kyseliny chlorovodíkové. Zkumavky umístěte do vodních lázní – první zkumavku do teplé (voda ohřátá asi na 60 °C), druhou zkumavku do chladné (voda s ledem). Chvíli počkejte na vytemperování kyseliny chlorovodíkové ve zkumavkách. Poté do zkumavek vhoďte granuli zinku. Rozdílnou rychlost reakce lze poznat podle množství bublinek vyvinutého vodíku.
Ve zkumavce umístěné v teplé vodě se bublinky vodíku vyvíjí dříve než ve zkumavce ponořené do studené vody.

Princip

Reakční rychlost v je přímo úměrná rychlostní konstantě k. Pro rychlostní konstantu k platí Arrheniova rovnice, ze které vyplývá exponenciální závislost rychlostní konstanty k na teplotě – zvýšením teploty se zvýší i rychlostní konstanta k – a tudíž se zvýší i reakční rychlost v.
Reakce probíhá rychleji ve zkumavce ponořené do teplé vody než ve zkumavce ponořené do chladné lázně.
Zinek reaguje s HCl za vzniku chloridu zinečnatého a vodíku, který můžeme pozorovat v podobě unikajících bublinek.

Využití

kinetika – vliv teploty

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení: 

Bezpečnost

nepotřísnit se kyselinou chlorovodíkovou – žáci nesmí pracovat s koncentrovaným roztokem HCl – koncentrace nad 25 %

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus funguje spolehlivě s 10% HCl – běží dobře, reakce zinku s HCl probíhá ihned v teplé vodě, ve studené opožděně
– jako teplou vodní lázeň lze použít teplou vodu z  vodovodu
– dobré je nechat zkumavky s HCl vytemperovat v lázních asi 5 minut
– na videích níže je tento pokus proveden ve třech variantách – ve zkumavkách, na Petriho miskách a také v baňkách
– nejjednodušší provedení je ve zkumavkách, u baňkového pokusu lze hezky vidět množství vznikajícího vodíku v souvislosti s různými podmínkami, ovšem pokus je technicky náročnější

Video

Reakce Zn s HCl (vliv teploty – v provedení ve zkumavkách, přehrávač Windows Media Player)
Reakce Zn s HCl (vliv teploty – baňkový pokus, přehrávač Windows Media Player)
Reakce Zn s HCl (vliv teploty – v provedení na Petriho miskách, přehrávač Windows Media Player)