Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Zn s HCl (zkumavkový pokus) – vliv koncentrace

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky

Chemikálie

10% a 20% HCl nebo HCl (c1 – 1,5 ml konc. HCl + 8,5 ml H2O, c2 – 3 ml konc. HCl + 7 ml H2O), 2 granule Zn

Postup

Do jedné zkumavky nalijte 5 ml HCl o nižší koncentraci, do druhé zkumavky 5 ml HCl o vyšší koncentraci. Do obou vhoďte granuli zinku. Na základě rozdílné reaktivnosti lze posoudit vliv koncentrace na průběh chemické reakce.
Reakce probíhá ihned ve zkumavce s HCl o vyšší koncentraci, ve zkumavce s nižší koncentrací reakce probíhá pomaleji.

Princip

Reakční rychlost v je přímo úměrná koncentracím výchozích látek – pokud tedy dojde ke zvýšení koncentrací výchozích látek, dojde i ke zvýšení reakční rychlosti v – reakce tedy bude probíhat za vyšší koncentrace výchozích látek rychleji.
Zinek reagoval s HCl o vyšší koncentraci ihned, ve zkumavce s nižší koncentrací později.
Zinek reaguje s HCl za vzniku chloridu zinečnatého a vodíku, který můžeme pozorovat v podobě unikajících bublinek.

Využití

kinetika – vliv koncentrace

Typ pokusu

demonstrační i labortorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:      

Bezpečnost

nepotřísnit se kyselinou chlorovodíkovou – žáci nesmí pracovat s koncentrovaným roztokem HCl – koncentrace nad 25 %

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus bezpečně funguje i s 10% a 20% kyselinou chlorovodíkovou, není nutné připravovat roztoky ředěním
– pokus velmi názorný a rychlý
– odkazy na videa na old.studiumchemie.cz obsahují jeden pokus ve 3 různých provedeních – nejjednodušší je provedení ve zkumavkách, na Petriho miskách by pokus nemusel být z lavic vidět, baňkový pokus je náročnější na technické provedení

Video

http://www.chem-toddler.com/factors-affecting-reaction-rate/concentration/hcl-with-zn.html (Reaction of zinc with hydrochloric acid, video názorné, s hudebním doprovodem, vysvětlení pod pokusem v angličtině)
Reakce Zn s HCl (vliv koncentrace – v provedení ve zkumavkách, přehrávač Windows media Player)
Reakce Zn s HCl (vliv koncentrace – baňkový pokus, přehrávač Windows Media Player)
Reakce Zn s HCl (vliv koncentrace – v provedení na Petriho miskách, přehrávač Windows Media Player)