Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce NH4SCN s Ba(OH)2

Pomůcky

lžička, 2 hodinová skla, 2 třecí misky s tloučkem, tyčinka, teploměr, (váhy)

Chemikálie

NH4SCN, Ba(OH)2

Postup

Navažte 5 g nebo odeberte 5 velkých lžiček thiokyanatanu amonného (oranžová barva) do třecí misky a rozetřete jej. Poté navažte 15 g či odeberte 5 velkých lžiček hydroxidu barnatého (bílá barva) a také jej zhomogenizujte v třecí misce. Přesypte jeden prášek k druhému a tyčinkou je oba promíchejte a vložte teploměr.
Po chvíli se směs dvou pevných látek začne měnit v nažloutlou kašovitou hmotu. Na teploměru lze pozorovat pokles teploty – z laboratorní 20 °C až na -15 °C.

Princip

Hydroxid barnatý reaguje s thiokyanatanem amonným za vzniku thiokyanatanu barnatého, amoniaku a vody.

Uvolňování molekul vody a únik plynného amoniaku vede ke snížení teploty reakční směsi až pod 0 °C (dokonce až k -10 °C). Po zreagování výchozích látek teplota opět stoupá.

Využití

chemický děj – rozdělení reakcí podle tepelného zabarvení, termochemie

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Thiokyanatan amonný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Hydroxid barnatý – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

dle GHS:    dle staršího značení:      

Bezpečnost

obě látky NH4SCN i Ba(OH)2 jsou zdraví škodlivé – pracujte v rukavicích nebo si po provedení pokusu důkladně umyjte ruce, sloučeniny Ba2+ jsou řazeny mezi jedy

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus velmi názorný pro předvedení dané problematiky, ovšem jak NH4SCN, tak i Ba(OH)2 nebudou na školách dostupné – můžete využít 2 názorných videí níže

Video

Endotermická reakce NH4SCN + Ba(OH)2 (přehrávač Windows Media Player)

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Instantní chlad, přehrávač Windows Media Player)