Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce NaCl s AgNO3

Pomůcky

zkumavka, stojan na zkumavky, (kapátko)

Chemikálie

roztok NaCl, roztok AgNO3

Postup

Do zkumavky nalijte 2 ml roztoku chloridu sodného a pomalu přikapávejte roztok dusičnanu stříbrného.
Při přikapávání AgNO3 můžeme pozorovat vznik bílé sraženiny.

Princip

Ve zkumavce dochází k podvojné záměně – konverzi – sodného kationtu za stříbrný. Reakce je vizualizovatelná díky vzniku sraženiny – chloridu stříbrného, který je bílý.

Využití

konverze, halogeny (chlór – sraženina AgCl, potažmo sraženiny AgBr, AgI), d-prvky (Ag – reakce AgNO3)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Dusičnan stříbrný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Bezpečnost

roztok AgNO3 barví kůži dočerna – AgNO3 je klasifikován jako jed

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus velmi rychlý – stačí 3 kapky dusičnanu stříbrného
– pokus lze obohatit o provedení této reakce se všemi halogeny – tedy i s bromidovým a jodidovým aniontem – dokázat vznik sraženin (AgBr – nažloutlá, AgI – žlutá), které mají různou barvu (při využití pokusu u halogenů nechat stát zkumavky na světle a pozorovat zčernání zkumavky – rozklad sraženiny a vyloučení stříbra)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGc (Srážecí reakce – pokus proveden s NaCl i s NaI, s mluvením v angličtině)
http://www.chem-toddler.com/factors-affecting-reaction-rate/light/agcl-photosensitivity.html (AgCl Photosensitivity– video s principem vzniku fotografie, názorné)