Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Mg a Ca s vodou

Pomůcky

2 zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátka, lžička, kahan, sirky, špejle

Chemikálie

pevný Ca, Mg hobliny, destilovaná voda, fenolftalein

Postup

Do 2 zkumavek nalijte 5 ml destilované vody. Do obou přikápněte pár kapek fenolftaleinu. Do první zkumavky nasypte malou lžičku hořčíkových hoblin, do druhé malou lžičku vápníku. Reakce můžete urychlit zahřátím. Uvolňovaný plyn můžete dokázat pomocí hořící špejle.
Vápník po vhození do vody ihned reagoval, barva roztoku se změnila na fialovou. Byly pozorovatelné unikající bublinky. Hořčík s vodou nereagoval, bylo nutné zkumavku zahřát. Poté byly pozorovatelné unikající bublinky plynu a změnilo se také zbarvení roztoku na fialovou.

Princip

Vápník i hořčík reagují s vodou za vzniku hydroxidu a vývoje vodíku. Hydroxid vápenatý i hořečnatý lze dokázat acidobazickým indikátorem fenolftaleinem, který způsobuje v zásaditém prostředí fialové zbarvení. Unikající vodík pozorujeme jako bubliny, lze jej dokázat hořící špejlí, dochází ke štěknutí, jelikož směs vodíku a kyslíku je výbušná.


V porovnání s s1 prvky jsou s2 prvky méně reaktivnější – sodík a draslík reagují s vodou ihned, v případě draslíku pozorujeme i plamen. s2 prvky mají vyšší hodnoty elektronegativity, s vodou nereagují tak bouřlivě jako s1 prvky. Zároveň na příkladu hořčíku a vápníku je patrné, že vápník je reaktivnější než hořčík (v případě vápníku se zkumavka nemusí zahřívat). Je to způsobeno tím, že vápník má valenční elektrony dále od jádra, ty nejsou tolik přitahovány, a tudíž dochází snadněji k jejich odštěpení za tvorby kationtu M2+, proto má vápník nižší hodnotu elektronegativity než hořčík.

Využití

redoxní reakce, kinetika – vliv reaktantu, kovy alkalických zemin (hořčík a vápník)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fenolftalein – nebezpečný,  podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Bezpečnost

bez výraznějších bezpečnostních zásad

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– hořčík ve vodě ve zkumavce je nutné zahřát, reakce probíhá pomaleji a delší dobu – cca 5 minut

Video

http://www.youtube.com/watch?v=W-54iZYfnqg (old.studiumchemie.cz, Reakce Mg a Ca s vodou, video bez zvuku, s popisky)