Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce kyseliny se zásadou

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko

Chemikálie

zř. H2SO4 (10%), zř. NaOH (10%), acidobazický indikátor (methylčerveň, methyloranž)

Postup

Do 2 zkumavek nalijte 2 ml zředěné kyseliny sírové a přidejte acidobazický indikátor (methylčerveň, methyloranž). Do druhé zkumavky přikapávejte zředěný roztok hydroxidu sodného.
Při přikapávání NaOH se nejprve barva indikátoru změní z červené na žlutou v případě methylčerveně, z vínové na žlutou v případě methyloranže – přechod je přes oranžové zbarvení.

Princip

Kyselina sírová reaguje s hydroxidem sodným za vzniku síranu sodného a vody. Síran sodný je sůl, která je tvořená kationtem pocházejícím ze silné zásady a aniontem pocházejícím ze silné kyseliny, tedy pH takovéto soli je neutrální.

Při přikapávání NaOH reagují vodíkové kationty s hydroxidovými anionty za vzniku vody. V momentu, kdy veškeré vodíkové kationty zreagovaly s hydroxidovými anionty, jsou v roztoku hydroxidové anionty v nadbytku, a tím způsobí změnu zbarvení indikátoru.

Využití

acidobazické reakce – neutralizace, chalkogeny (kyselina sírová – vlastnosti, vznik síranů), alkalické kovy (sodík – hydroxid sodný – zásaditý charakter)

Typ pokusu

demonstrační (ukázka změny pH) i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

dle GHS:     dle staršího značení:   

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:     dle staršího značení:   

Methyloranž – nebezpečná, toxická při požití.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

kyselina sírová i hydroxid sodný – žíraviny – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky, nepotřísnit se

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– lze použít i kyselinu chlorovodíkovou
– při přikapávání NaOH dochází k zahřívání zkumavky – buďte opatrní
– objem přikapávaného NaOH je asi 4 ml, tedy pokud obě výchozí látky mají stejnou koncentraci – reagují skutečně v poměru 1:2
– pokus možno provést v opačném pořadí, tedy k zásadě – hydroxidu sodnému – přikapávat zředěnou kyselinu sírovou – v tomto provedení použít jako acidobazický indikátor fenolftalein či thymolftalein

Video

Reakce kyseliny se zásadou ( kyselina sírová a hydroxid sodný, video s titulky)
http://www.chem-toddler.com/acids-and-bases/universal-indicator.html (Universal Indicator – pokus proveden z bazického do kyselého prostředí, 2 pokusy – v kádince a v U trubici, velmi efektní, s hudebním doprovodem, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PdprNTwb4Ks a http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TXA9NNLrQFc)