Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce KMnO4 s (COOH)2 – vliv koncentrace

Pomůcky

2 kádinky (75 ml, 250 ml), odměrné válce (50 ml, 10 ml)

Chemikálie

20% H2SO4, 0,5 mol∙dm-3 (COOH)2 (~5% (COOH)2), 0,04 mol∙dm-3 KMnO4 (~0,6% KMnO4), destilovaná voda

Postup

Připravte si 2 kádinky – jednu menší (75 ml) a jednu větší (250 ml). Do obou kádinek nalijte 25 ml zředěné kyseliny sírové a 12,5 ml zředěné kyseliny šťavelové. Do druhé kádinky poté ještě přilijte 125 ml destilované vody. Následně do obou dvou kádinek přilijte 10 ml roztoku manganistanu draselného. Změřte dobu, za kterou dochází k dokončení reakce – tedy k odbarvení roztoku v obou dvou kádinkách.
V první kádince (bez přidané destilované vody) došlo k odbarvení roztoku cca za 2,5 minuty od přilití roztoku manganistanu draselného, ve druhé kádince (s přidanou destilovanou vodou) trvalo odbarvení roztoku cca 6 minut.

Princip

Manganistan draselný reaguje s kyselinou šťavelovou v kyselém prostředí za vzniku síranu manganatého a oxidu uhličitého. Během reakce dochází k odbarvení fialového roztoku manganistanu draselného – vzniká bezbarvý (či slabě růžový) síran manganatý.

Reakční rychlost v je přímo úměrná koncentracím výchozích látek – pokud tedy dojde ke zvýšení koncentrací výchozích látek, dojde i ke zvýšení reakční rychlosti v a naopak (snížení koncentrace výchozích látek vede i ke snížení reakční rychlosti v). Reakce tedy bude probíhat za vyšší koncentrace výchozích látek rychleji.
Reakce manganistanu draselného a kyseliny šťavelové proběhla rychleji v první kádince, kde byly vyšší koncentrace výchozích látek oproti druhé kádince. Ve druhé kádince došlo k naředění roztoku destilovanou vodou, čímž se snížily koncentrace výchozích látek, následné také reakční rychlost – reakce probíhala pomaleji.

Využití

kinetika – vliv koncentrace

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:      dle staršího značení:

Kyselina šťavelová – nebezpečná, způsobuje vážné poškození očí, zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

dle GHS:      dle staršího značení:   

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:      dle staršího značení:   

Bezpečnost

dodržujte bezpečnostní opatření při práci s kyselinami (H2SO4 – žíravá)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– náročnější příprava – nutno připravit roztoky o daných (či podobných koncentracích) – nemusí být přesné koncentrace, stačí přibližné, ale je nutné použít v obou dvou případech stejné roztoky (např. lze použít 20% nebo 25% H2SO4)
– pokus vhodné provést proti světlejšímu pozadí, aby byla dobře pozorovatelná změna zbarvení
– roztok přechází z fialové přes červenou, nažloutlou barvu až na bezbarvý

Video

http://www.youtube.com/watch?v=_Dq3-uGN5yw (old.studiumchemie.cz, Reakce KMnO4 s (COOH)2 – vliv koncentrace, video bez zvuku, s popisky, 15x zrychleno)