Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce I2 s Al

Pomůcky

třecí miska s tloučkem, kovová miska, střička nebo kapátko (pipeta)

Chemikálie

pevný I2, práškový Al, voda (ze střičky)

Postup

V suché třecí misce rozetřete 3 g jodu s 2 g práškového hliníku. Směs nasypte do kovové misky a přidejte k ní pár kapek vody ze střičky.
Po přikápnutí pár kapek vody ke směsi se po chvíli začnou uvolňovat fialové páry a lze pozorovat žlutý plamen.

Princip

Hliník reaguje s jodem za vzniku jodidu hlinitého – tato reakce je katalyzována vodou. Reakce je exotermická, uvolňuje se teplo, které způsobuje, že část jodu sublimuje, a proto lze pozorovat fialové páry plynného jodu.
Hliník, stejně tak i zinek či mangan jsou dobrá redukční činidla. Jod se za vyšších teplot stává pro řadu prvků (Al, Zn, Fe apod.) oxidačním činidlem. Při pokojové teplotě pomůže k rozeběhnutí reakce přídání pár kapek vody, které dají vznik iontům, čímž se sníží potřebná aktivační energie reakce.
Voda zde funguje jako katalyzátor – což je látka, která vstupuje do reakce a vystupuje z ní nezměněna – dochází ke snížení aktivační energie reakce.

Využití

syntéza (slučování); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; kinetika – vliv katalyzátoru; halogeny (jod); triely (hliník)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Jod – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení: 

Bezpečnost

pracujte raději v digestoři či ve větrané místnosti, práškový hliník (vysoce hořlavý), jod (zdraví škodlivý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus efektní a rychlý, provádějte jej raději v digestoři nebo v otevřené místnosti
– Al s I2 lze rozetřít společně v třecí misce, za těchto podmínek spolu nereagují – miska musí být suchá, stejně tak i tlouček
– místo hliníku lze použít ,,stříbřenku“, nebo také práškový hořčík, či práškový zinek
– stačí přikápnout 2 až 3 kapky vody
– reakce neprobíhá ihned, chvilí trvá než se iniciuje

Video

http://netexperimente.de/chemie/51.html (Iod und Aluminium, video se zvukem laboratoře, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?v=Escg-0LiyhI&feature=youtu.be)
http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=10 (Chemie.gfxs.cz – Chemické pokusy, pokus Voda zapaluje – video s komentářem (tichý, nutno přidat hlasitost), nutná instalace přehrávače Quicktime Player)
http://www.youtube.com/watch?v=CxjRBNYqiv8 (2 Al + 3 I2, video se zvukem laboratoře)
http://www.youtube.com/watch?v=lfwelbMvDlE (I2+Al, video rychlé, nejsou pozorovatelné plameny, s cizojazyčným komentářem)
http://www.youtube.com/watch?v=-cdc4hCBzPA (SkupinaUNIPETROL, Zdravíme zdravíme – Zažij chemii, využitelné od 0:50, s vysvětlením, zajímavé pojetí)