Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Fe3+ s I

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, (kapátka)

Chemikálie

roztok Fe2(SO4)3, roztok KI – škrob

Postup

Do 2 zkumavek nalijte 3 ml síranu železitého a do druhé následně přikapávejte roztok jodidu draselného. První ponechejte jako srovnávací.
Po chvíli se roztok ve zkumavce s přidaným KI zbarví do červena.

Princip

Fe3+ se redukují na železnaté kationty, přičemž dochází k oxidaci jodidových aniontů na jód, který má červené zbarvení.

Využití

redoxní reakce (redukce a oxidace), halogeny (jód – redukční vlastnosti I), d-prvky (Fe – oxidační vlastnosti Fe3+)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síran železitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Jodid draselný – nebezpečný, způsobuje poškození gastro-intestinálního systému (orálně), štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

nepít roztoky reaktantů

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– k roztoku Fe2(SO4)3 je dobré přikapat asi 3 až 4 ml roztoku KI
– vznikající jód je možné dokázat přidáním škrobu, vzniká modré, v některých případech hnědé – hnědočervené zbarvení (zbarvení záleží na složení škrobu)
– pokus je vhodné provést se dvěma zkumavkami, přičemž jedna slouží jako srovnávací – jde lépe vidět změna zbarvení

Video

Reakce Fe(3+) s KI ( video s titulky)