Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Br2 s Al

Pomůcky

stojan, křížová svorka, klema, miska s pískem, (pipeta)

Chemikálie

kapalný Br2, Al folie

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Brom velmi prudce reaguje s hliníkem za vzniku bromidu hlinitého – brom se redukuje, hliník se oxiduje. Brom je velmi reaktivní – s jeho valenční konfigurací 4s2 4p5 mu chybí pouze 1 elektron do konfigurace následujícího vzácného plynu – kryptonu. Proto se velmi ochotně redukuje – přijímá elektron. Reakce je exotermická – uvolňuje se velké množství tepla – uvolněné teplo způsobuje vypařování části nezreagovaného bromu, který pozorujeme ve formě červenohnědých par.

Využití

syntéza (slučování); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; halogeny (brom), triely (hliník)

Typ pokusu

demonstrační (video-pokus)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kapalný brom – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Bezpečnost

pracujte v digestoři a mějte ochranné rukavice a brýle na sobě, brom (žíravý, vysoce toxický – žáci by s ním neměli pracovat) – páry jsou dráždivé, při styku hrozí poleptání kůže

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus nejlépe pustit na videu
– pokud byste pokus prováděli, dodržujte všechna bezpečnostní opatření – pracujte v digestoři, mějte ochranné pomůcky – chemický plášť, chemické brále, rukavice
– stačí kulička z hliníkové folie o velikosti hrachu, pokus lze provést i s práškovým hliníkem (použijte 1 až 2 lžičky) – hliníková folie je ovšem dostupnější
– reakce nastává asi až po 10 s, nepanikařte, že reakce neprobíhá
– likvidace: malé množství nezreagovaného bromu nechte odpařit v zavřené digestoři, větší množství nezreagovaného bromu nechte ve zkumavce následně reagovat s thiosíranem sodným, nebo 30% roztokem hydroxidu sodného – vznikají sloučeniny bromu, které nejsou toxické (bromidy, bromičnany – NaBrO3 (oxidující))

Video

Reakce bromu s hliníkem (efektní pokus, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=UgojW8iwLuQ (old.studiumchemie.cz, Reakce bromu s hliníkem, video bez zvuku, s popisky)
http://netexperimente.de/chemie/37.html (Aluminium und Brom, video se zvukem laboratoře, možno spustit na http://www.youtube.com/watch?v=3vQN5BYkZkU&feature=youtu.be)