Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Reakce Ba2+

Pomůcky

zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátko

Chemikálie

zř. H2SO4, roztok (NH4)2SO4, roztok K2SO4, roztok MgSO4, roztok CuSO4, roztok Fe2(SO4)3, roztok BaCl2

Postup

Do zkumavek nalijte cca 2 ml následujících roztoků: zředěné kyseliny sírové, síranu amonného, síranu draselného, síranu hořečnatého, síranu měďnatého a síranu železitého. Do každé zkumavky následně přikápněte pár kapek roztoku chloridu barnatého.
Po přikápnutí barnaté soli ke všem roztokům se ve všech zkumavkách vytvořily bílé sraženiny.

Princip

Barnaté kationty lze dokázat pomocí síranových aniontů, kdy vzniká bílá nerozpustná sraženina síranu barnatého. Síranové anionty dokážeme pomocí této reakce nejen ve zředěné kyselině sírové, ale i v roztocích různých solí.Pozn.: BaSO4 se využívá v medicíně jako kontrastní látka pro rentgenové zobrazování trávicího traktu. Síran barnatý se při těchto vyšetřeních podává orálně nebo klystýrem jako suspenze částic ve vodě. Ačkoliv baryum patří mezi těžké kovy a jeho sloučeniny rozpustné ve vodě jsou jedovaté, velmi nízká rozpustnost BaSO4 ve vodě znemožňuje, aby pacient vstřebal škodlivé množství kovu. BaSO4 je také snadno odstraňován z těla. Baryum má vysoké atomové číslo (Z = 56), díky čemuž barnaté sloučeniny pohlcují rentgenové záření silněji než sloučeniny s lehčím jádrem.

Využití

koverze (podvojná záměna), chalkogeny (síra – sloučeniny: sírany), kovy alkalických zemin (baryum – důkaz Ba2+)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:      dle staršího značení:   

Síran amonný – nebezpečný, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:       dle staršího značení:    

Síran měďnatý – nebezpečný,  zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:     dle staršího značení:

Síran železitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:     dle staršího značení:

Chlorid barnatý – nebezpečný, toxický při požití, zdraví škodlivý při vdechování.

dle GHS:      dle staršího značení:    

Bezpečnost

dodržujte bezpečnostní předpisy – BaCl2 (toxický), nepotřísněte se zředěnou H2SO4 (žíravá), roztok CuSO4 (zdraví škodlivý), roztok Fe2(SO4)3 (zdraví škodlivý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– stačí vybrat pouze jednu možnost, případně je dobré použít srovnání srážení Ba2+ pomocí kyseliny sírové a jedné soli

Video

http://www.youtube.com/watch?v=FgXlS5p226o (old.studiumchemie.cz, Reakce barnatých kationtů, video bez zvuku, s popisky)