Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Přeměna vody na víno

Pomůcky

4 kádinky, kapátka

Chemikálie

roztok fenolftaleinu, konc. NaOH, konc. H2SO4, voda

Postup

Připravte si 4 kádinky – do první kádinky dejte pár kapek roztok fenolftaleinu a rozprostřete jej po stěnách, do druhé kádinky dejte pár kapek (cca 1 ml kapátkem) koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného a taktéž jej rovnoměrně rozprostřete po stěnách, do třetí kádinky dejte pár kapek (cca 1 ml kapátkem) koncentrované kyseliny sírové a proveďte také rozprostření po stěnách. Do 4. kádinky nalijte vodu z vodovodu. Obsah 4. kádinky vylijte do první kádinky, tu následně vylijte do druhé, a poté obsah druhé kádinky do třetí.
Po přilití vody z vodovodu do první kádinky se barva nezměnila, ve druhé kádince jsme vodu přeměnili na víno (barva se změnila na růžovofialovou), ve třetí kádince jsme opět získali z vína vodu (bezbarvý roztok).

Princip

Voda ze čtvrté kádinky se po přilití do první smísí s roztokem fenolftaleinu (acidobazický indikátor). Následně po přelití roztoku z kádinky 1 do kádinky 2 se roztok obarví do růžovofialova – ve 2. kádince je přítomný hydroxid sodný, který způsobí změnu zbarvení indikátoru. Po nalití do 3. kádinky, v níž je obsažena kyselina sírová, se roztok odbarví, jelikož dojde k neutralizaci (vzniká sůl síran sodný a voda) – prostředí je tedy neutrální, po případě kyselé (nadbytek kyseliny sírové). V neutrálním i kyselém prostředí je fenolftalein bezbarvý.

Využití

acidobazické reakce, chalkogeny (síra: sloučeniny – H2SO4), alkalické kovy (sodík: sloučeniny – NaOH), pH

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS: dle staršího značení: 

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS: dle staršího značení: 

Fenolftalein – nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:  dle staršího značení: 

Bezpečnost

nepotřísnit se koncentrovanými roztoky NaOH (žíravý) a H2SO4 (žíravá)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– stačí použít pár kapek – cca 5 kapek fenolftaleinu, konc. NaOH, konc. H2SO4
– pokus je možné rozšířit – ze třetí kádinky (,,voda“) lze opět dostat víno, lze tedy udělat delší řadu
– pro efektní pokus použijte skleničky na víno

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Víno z vody, video bez zvuku, názorné, rychlé, přehrávač Windows Media Player)
Víno z vody, voda z vína (video bez zvuku, s vysvětlením na konci – měření pH)