Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Peklo ve zkumavce (Reakce KNO3 + C + S)

Pomůcky

stojan, křížová svorka, klema, miska s pískem, zkumavka, lžička, kahan, sirky, chemické kleště

Chemikálie

pevný KNO3, pevná S, dřevěné uhlí

Postup

Do zkumavky upevněné ve stojanu dejte dusičnan draselný asi do výšky 2 – 3 cm. Zkumavku poté zahřívejte. Po roztavení dusičnanu draselného přidejte půlku malé lžičky síry a následně vhoďte malý kousek rozžhaveného dřevěného uhlí.
Po vhození síry a dřevěného uhlí dochází k prudké exotermické reakci – pozorujeme také světelný efekt. Dřevěné uhlí poskakuje ve zkumavce.

Princip

Dusičnan draselný se rozkládá na dusitan draselný a kyslík.

Vhozená síra a dřevěné uhlí (uhlík) reagují s kyslíkem za vzniku příslušných oxidů – oxidu siřičitého a oxidu uhličitého. Při těchto reakcích se uvolňuje velké množství tepla (exotermické reakce). Pozorujeme i světelný efekt.

Využití

analýza (rozklad); exotermické reakce – chemický děj, termochemie; kyslík (příprava kyslíku); chalkogeny (síra – sloučeniny: SO2); pentely (dusík – sloučeniny: KNO3); tetrely (uhlík – sloučeniny: CO2)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Dusičnan draselný – nebezpečný, může zesílit požár; oxidant.

dle GHS:  dle staršího značení:  

Síra –   nebezpečná, dráždí kůži, hořlavá tuhá látka, při hoření síry na vzduchu mohou vznikat oxidy síry – SO2 (toxický).

dle GHS: dle staršího značení:  

Bezpečnost

pokus provádět v digestoři či ve větrané místnosti (uvolňuje se toxický SO2, který má štiplavých zápach), KNO3 (oxidující)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pro tento pokus je možné použít starší zkumavky (na vyhození) – zkumavka poté nejde moc dobře vyčistit
– zahřívání KNO3 trvá asi 5 minut
– při zahřívání zkumavky s dusičnanem draselným lze v plameni rozžhavit dřevěné uhlí
– kousek dřevěného uhlí berte velmi malý (velikost hrachu), aby se vešel do zkumavky
– je vhodné použít pod zkumavku misku s pískem – při reakci může dojít k roztavení zkumavky, po případě dřevěné uhlí může ,,vyskočit“ ze zkumavky
– pokud reakce ustane, ale dřevěné uhlí ještě nezreagovalo všechno, je možno přidat ještě síru – reakce začne znovu probíhat
– pokus Střelný prach (viz. poslední odkaz) – pokus v provedení smísení látek v objemových poměrech: 4 díly KNO3 : 2,5 dílu S : 1 díl dřevěného uhlí, pokus známý jako příprava a reakce černého střelného prachu, který byl znám v Číně již na počátku našeho letopočtu

Video

Peklo ve zkumavce (video se zvukem, v opačném pořadí než v popisu výše – nejprve přidání dřevěného uhlí, poté síry)
Peklo ve zkumavce II (video bez zvuku,  s popisky, v opačném pořadí než v popisu výše – nejprve přidání dřevěného uhlí, poté síry)
http://katedry.osu.cz/kch/zch/pokusy/pokus4/pokus4_soubory/4.wmv (Peklo ve zkumavce, video rychlé, názorné, s hudebním doprovodem, v opačném pořadí než v popisu výše – nejprve přidání dřevěného uhlí, poté síry, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=Y3kqEleGHTQ (Peklo ve zkumavce, velmi rychlé video, bez zvuku)
http://www.youtube.com/watch?v=nHf–wlb2_U (Peklo ve zkumavce II, video bez zvuku)
http://www.youtube.com/watch?v=-EQuTPv0XZ8 (Naše pokusy v pořadu Zázraky přírody díl 23, demonstrační provedení pokusu ve větším množství pro pořad Zázraky přírody – využitelné od 1:15 do 3:15, video se zvukem)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Střelný prach – video bez zvuku, jiné provedení než v popisu uvedeném výše, přehrávač Windows Media Player)