Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Oxidace toluenu KMnO4

Pomůcky

zkumavka, stojan na zkumavky, zátka, kapátko

Chemikálie

toluen, 1% KMnO4

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Toluen je možno oxidovat oxidačním činidlem – manganistanem draselným – za vzniku kyseliny benzoové. Proběhnutou reakci indukuje změna zbarvení roztoku KMnO4, který je fialový, po redukci se vytvoří hnědé zbarvení typické pro MnO2.

Využití

d-prvky (mangan – oxidační vlastnosti KMnO4), areny (toluen – chemické vlastnosti – oxidace)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Toluen – nebezpečný, při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, dráždí kůži, může způsobit ospalost nebo závratě, podezření na poškození plodu v těle matky, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Bezpečnost

roztok manganistanu draselného způsobuje hnědé fleky – lepší předejít styku s kůží, toluen (organická látka) – zapáchá, zdraví škodlivý

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– hnědé zbarvení se objeví až po chvíli (asi až po 2 minutách) – nejprve dojde k přechodu zbarvení na červenou

Video

Oxidace toluenu KMnO4 (video se zvukem)