Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Močovina

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, držák na zkumavky, kahan, sirky, indikátorové papírky, destilovaná voda, kapátko

Chemikálie

močovina, Fehlingovo činidlo (Fehlingovo činidlo I – roztok CuSO4∙5H2O; Fehlingovo činidlo II – vinan sodno-draselný (Seignettova sůl), NaOH)

Postup

Ve velké zkumavce zahřívejte 1 Hermes Replica Handbags lžičku močoviny těsně nad bod tání. U ústí zkumavky přidržujte navlhčený indikátorový papírek.
Indikátorový papírek zmodrá.
Zkumavku nechte vychladnout. Připravte si směs Fehlingova činidla slitím stejných objemů Fehlingova činidla I a II – stačí výsledný objem 3 ml. Po vychladnutí směs močoviny se vzniklým biuretem rozpusťte v malém množství vody a přidejte 1 ml Fehlingova činidla.
Dochází ke změně Hublot Replica Watches í roztoku na fialovou.
Pro srovnání v druhé zkumavce (mezitím co bude zkumavka se zahřátou močovinou chladnout) rozpusťte malou lžičku krystalků močoviny a také k nim přikápněte 1 ml best replica watches činidla.
V druhé zkumavce se barva nezmění – zůstane modrá.

Princip

Reakcí 2 molekul močoviny vzniká biuret – látka obsahující peptidovou vazbu (–CONH–) a uvolňuje se amoniak, který lze dokázat pomocí indikátorového papírku, který zmodrá.

Reakcí biuretu s Fehlingovým činidlem vzniká fialový komplex biuretu s měďnatými kationty.

Využití

tetrely (kyselina uhličitá – derivát močovina), d-prvky (sloučeniny Cu), karboxylové kyseliny a jejich deriváty (močovina – derivát anorganické kyseliny – kyseliny uhličité), proteiny (důkaz peptidové vazby)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fehling I – roztok síranu měďnatého (skalice modrá) – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Fehling II – vínan draselno-sodný – není nebezpečný.

 – hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

unikající amoniak zapáchá, ve Fehlingově činidle je obsažen NaOH – žíravina, nepotřísnit se – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 15 minut

Tipy

– zahřívání netrvá dlouho – asi 3 minuty
– než zahřátý roztok vychladne, je dobré mezitím rozpustit močovinu ve vodě – vychladnutí trvá vcelku dlouho (asi 5 minut)
– rozdílné zbarvení v obou dvou případech – fialové v případě biuretu a modré v případě močoviny – je dobře viditelné

Video

Močovina (video se zvukem)