Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Komplexní sloučeniny Ni

Pomůcky

3 zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátka

Chemikálie

roztok NiCl2∙6H2O (nebo NiSO4∙7H2O), zř. NH3, konc. NH3

Postup

Do 3 zkumavek nalijte 3 ml roztoku nikelnaté soli. První zkumavku ponechejte jako srovnávací. Do druhé zkumavky přidejte asi 3 kapky zředěného roztoku amoniaku a protřepejte. Do třetí zkumavky nejprve přidejte taktéž 3 kapky zředěného roztoku amoniaku, a poté pomalu přikapávejte koncentrovaný roztok amoniaku. Zkumavku zazátkujte a protřepejte.
Roztok nikelnaté soli je světle zelený. Ve druhé zkumavce po přidání zředěného roztoku amoniaku vzniká modrozelená sraženina. Ve třetí zkumavce se sraženina přidáváním koncentrovaného roztoku amoniaku rozpouští za vzniku modrofialového roztoku.

Princip

Reakcí nikelnaté soli se zředěným roztokem amoniaku vzniká modrozelená sraženina hydroxidu nikelnatého, která se rozpouští v nadbytku koncentrovaného roztoku amoniaku za vzniku amminkomplexu. Fialové zbarvení mají amminkomplexy, pokud obsahují ve své koordinační sféře pouze NH3 skupiny, pokud se nenahradí všechny molekuly vody molekulami NH3, má roztok modré až tmavě modré zbarvení.

Využití

komplexotvorné reakce, pentely (dusík – sloučeniny: NH3), d-prvky (nikl – komplexní sloučeniny)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chlorid nikelnatý – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, podezření na genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení: 

 

Síran nikelnatý – nebezpečný, může vyvolat rakovinu při vdechování, podezření na genetické poškození, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, může vyvolat alergickou kožní reakci, dráždí kůži, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

 

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

s koncentrovaným roztokem NH3 pracujte v digestoři – NH3 (toxický, žíravý), NiCl2∙6H2O (toxický, karcinogenní), NiSO4∙7H2O (karcinogenní)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– hezké srovnání vzniku barevných sloučenin niklu – sraženiny a její rozpuštění
– stačí pár kapek zředěného roztoku NH3, sraženina vzniká ihned
– pro rozpuštění je potřeba přidat víc kapek koncentrovaného roztoku NH3
– pokud budete přidávat ke sraženině Ni(OH)2 zředěný roztok NH3, sraženina se rozpustí, ale vznikne modrofialový roztok – nebude fialový
– pro ilustraci dalších komplexních sloučenin niklu vhodné využít video Nickel Complexes – velmi efektní, oddychové

Video

http://www.youtube.com/watch?v=FOgQ8OcwYjU&feature=youtu.be (old.studiumchemie.cz, Komplexní sloučeniny Ni, video bez zvuku)
http://www.chem-toddler.com/complexes/nickel-complexes.html (ChemToddler, pokus Nickel Complexes – pokus spíše na puštění na videu, velmi efektní, vysvětlení formou titulků, s hudebním doprovodem)