Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Komplexní sloučeniny Fe

Pomůcky

2 zkumavky, stojánek na zkumavky, zátka, kapátka

Chemikálie

roztok Fe2(SO4)3, roztok KSCN, roztok NaF, pevný KAl(SO4)2∙12H2O

Postup

Do dvou zkumavek nalijte 2 ml roztoku síranu železitého. Do obou zkumavek přikapejte roztok thiokyanatanu draselného. Jednu zkumavku ponechejte jako srovnávací, do druhé zkumavky přidávejte roztok fluoridu sodného – POZOR: NaF je jed. K roztoku poté přidávejte asi 3 velké lžičky síranu draselno-hlinitého.
Roztok síranu železitého má rezavou barvu. Po přidání thiokyanatanu draselného lze pozorovat krvavě červené zbarvení. Účinkem fluoridu sodného dochází k odbarvení roztoku, po přidání síranu draselno-hlinitého se obnovuje oranžové až červené zbarvení.

Princip

Železité kationty, respektive hexaaquaželezité kationty reagují s KSCN za tvorby komplexních sloučenin charakteristické barvy – krvavě červené. Po přidání NaF dochází k odbarvení, jelikož fluoridové anionty nahrazují v koordinační sféře Fe3+ thiokyanatanové anionty, tedy fluoridové anionty vytváří s Fe3+ pevnější (stabilnější) komplex. Následně po přidávání KAl(SO4)2∙12H2O dochází k vyvazování fluoridových aniontů hlinitými kationty do pevnějšího (stabilnějšího) komplexu, tudíž se thiokyanatanové anionty váží zpět do komplexu s Fe3+ a obnovuje se původní zbarvení roztoku.


Využití

komplexotvorné reakce, triely (hliník – sloučeniny: KAl(SO4)2∙12H2O), d-prvky (železo – komplexní sloučeniny)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síran železitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:      dle staršího značení:  

Thiokyanatan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:      dle staršího značení:  

Fluorid sodný – nebezpečný,  toxický při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí.

dle GHS:       dle staršího značení:   

Bezpečnost

Fe2(SO4)3 (zdraví škodlivý), NaF (toxický)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– typická důkazová reakce pro Fe3+
– názorný a jednoduchý pokus na ukázku rozdílné stability komplexů s různými ligandy

Video

http://www.youtube.com/watch?v=3AZ7RTcPoU8 (old.studiumchemie.cz, Komplexní sloučeniny Fe, video bez zvuku)