Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Komplexní sloučeniny Cu

Pomůcky

3 zkumavky, stojan na zkumavky, (kapátka)

Chemikálie

roztok CuSO4∙5H2O, zř. NH3 (10%), žlutá krevní sůl (hexakynoželeznatan tetradraselný) K4[FeII(CN)6]

Postup

Do 3 zkumavek nalijte 2 ml roztoku síranu měďnatého. Do první zkumavky přidejte pár kapek roztoku amoniaku – vytváří se světle modrá sraženina. Poté přidejte ještě několik kapek roztoku amoniaku, dokud se sraženina nerozpustí. Do druhé zkumavky přidejte pár kapek žluté krevní soli – hexakyanoželeznatanu tetradraselného. Třetí zkumavku ponechejte jako srovnávací.
V první zkumavce vzniká nejprve světle modrá sraženina, která se rozpouští za vzniku modrofialového komplexu. Ve druhé zkumavce se vytvoří tmavě hnědá sraženina. Třetí zkumavka nemění zbarvení – má světle modré zbarvení roztoku modré skalice.

Princip

Cu2+ reaguje s roztokem amoniaku, který ve vodě disociuje na amonné kationty a hydroxidové anionty, za vzniku světle modré sraženiny hydroxidu měďnatého. Sraženina Cu(OH)2 je rozpustná v nadbytku činidla za vzniku komplexu [Cu(NH3)4]2+, který má modrofialovou barvu. Ve druhé zkumavce reakcí Cu2+ s K4[FeII(CN)6] vzniká tmavě hnědá sraženina Hattchetovy hnědi – hexakyanoželeznatan měďnatý.
Komplexotvorné reakce jsou většinou spojeny se vznikem různě zbarvených roztoků, což bylo jasně patrné na předchozích příkladech.

Využití

komplexotvorné reakce (různé zbarvení komplexních sloučenin Cu), pentely (dusík – sloučeniny: NH3), d-prvky (Cu – sloučeniny)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Síran měďnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Žlutá krevní sůl (K4[Fe(CN)6]) – nebezpečný, škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

zředěný roztok NH3 zapáchá a je dráždivý – žáci smí pracovat pouze se zředěným roztokem, CuSO4 – klasifikován jako jed (zdraví škodlivý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– v případě první reakce se zředěným roztokem amoniaku – stačí přidat pouze 3 kapky a trošku zatřepat – vzniká světle modrá sraženina, poté přidat dalších 5 kapek a dojde k rozpuštění na modrofialový komplex
– k roztoku CuSO4∙5H2O ve druhé zkumavce stačí přidat 5 kapek žluté krevní soli – hnědá sraženina vzniká prakticky ihned

Video

http://www.youtube.com/watch?v=LSvFJh1HYjw (Komplexy měďnaté, video se zvukem)