Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Katalytický rozklad peroxidu vodíku

Pomůcky

zkumavka, stojan na zkumavky, špejle, sirky

Chemikálie

10% roztok H2O2, pevný MnO2

Postup

Do zkumavky nalijte asi 1 ml peroxidu vodíku a přidejte na špičku malé lžičky pevného burelu.
Ve zkumavce probíhá velmi bouřlivá reakce katalytického rozkladu peroxidu vodíku – pomocí doutnající špejle lze dokázat vznik kyslíku, špejle se rozžhne.

Princip

Peroxid vodíku se rozkládá za katalýzy burelu (oxidu manganičitého) na vodu a kyslík.

Burel zde funguje jako katalyzátor – což je látka, která vstupuje do reakce a vystupuje z ní nezměněna – dochází ke snížení aktivační energie reakce.

Využití

kinetika – vliv katalyzátoru; vodík, kyslík a jejich sloučeniny – důkaz kyslíku

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní – pod dohledem učitele

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Peroxid vodíku – nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí zdraví škodlivý, při požití.

dle GHS:    dle staršího značení: 

Oxid manganičitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Bezpečnost

nepotřísnit se peroxidem vodíku, reakce je bouřlivá – provádět pod dohledem učitele

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– rozklad peroxidu vodíku za katalýzy burelu probíhá velice bouřlivě a dlouho – dokud se nespotřebuje veškerý peroxid vodíku – je tedy lepší použít menší množství, pokus i přes to bude vidět
– po případě použít odměrný válec – jako v případě videa z Internetové video-databáze chemických pokusů ZF JU

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/l%20kotherova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy II, pokus Příprava kyslíku I – rozklad peroxidu vodíku, názorné, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/factors-affecting-reaction-rate/catalyst/genie-in-the-bottle.html (Genie in bottle – Katalytický rozklad peroxidu vodíku, efektní)
http://www.youtube.com/watch?v=SkeaDx3trCk&feature=related (Rozklad peroxidu vodíku – pokus Pára, G Špitálská)