Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Katalasa v bramboře

Pomůcky

zkumavka, stojan na zkumavky, špejle, sirky, kousek čerstvě okrájené brambory

Chemikálie

10% H2O2

Postup

Do velké zkumavky nalijte do poloviny 10% roztok peroxidu vodíku. Dovnitř zkumavky vhoďte odkrojený hranolek z čerstvě okrájené brambory. Vznikající plyn dokažte pomocí doutnající špejle.
Při vhození kousku brambory do zkumavky s H2O2 dojde k šumění – vložená doutnající špejle se rozžhne.

Princip

Peroxid vodíku se rozkládá za účasti enzymu katalasy, který je obsažen v bramboře – vhozením kousku brambory do roztoku peroxidu vodíku proběhne rozklad H2O2, čímž jsme dokázali přítomnost enzymu katalasy v bramboře – bez katalasy by reakce neproběhla. Rozkladem peroxidu vodíku vzniká voda a uvolňuje se kyslík, který dokážeme doutnající špejlí – vzplane.

Využití

vodík, kyslík a jejich sloučeniny (peroxid vodíku), enzymy (katalasa – rozklad H2O2, důkaz přítomnosti v bramborách)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Peroxid vodíku – nebezpečný, způsobuje vážné poškození očí zdraví škodlivý, při požití.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

pozor při práci s peroxidem vodíku, při krájení brambor – pořezání nožem

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– hořící špejli přikládat až po delší době (asi 2 minutách) – poté jde jasně vidět důkaz kyslíku
– pokus funguje stejně jak s 10%, tak i s 30% peroxidem vodíku

Video

Katalasa v bramboře (video s titulky)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Důkaz katalasy v bramboru – kápnutí H2O2 na rozkrojený brambor, přehrávač Windows Media Player)