Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Jodoformová (haloformová) reakce (Liebenova reakce)

Pomůcky

zkumavky, stojan na zkumavky, kapátko, kádinka (1000 ml) s horkou vodou

Chemikálie

voda, 10% NaOH, Lugolův roztok (roztok I2 v KI), organické látky – methanol, ethanol, acetaldehyd, aceton, (propan-1-ol, butan-2-ol)

Postup

Do zkumavky nalijte 5 ml vody a přilijte 0,5 ml zkoumané organické látky (methanol, ethanol, acetaldehyd, aceton, /propan-1-ol, butan-2-ol/). Přidejte 1 ml 10% roztoku NaOH. Poté přidávejte po kapkách roztok jódu v KI do té doby, dokud se odbarvuje. Poté zkumavku ponořte do horké vody (asi 60 °C) – stačí horká voda z vodovodu.
V případě pozitivní reakce se vytváří žlutavé krystalky nebo zákal.

Tai Chi

Princip

Jód reaguje s alkoholy, aldehydy a ketony, které mají vedle funkční skupiny (–OH, –CHO, –CO–) přítomnou skupinu –CH3. Při této reakci vzniká jodoform CHI3, který vytváří žluté nebo nažloutlé krystalky. Zároveň dochází k oxidaci příslušných kyslíkatých derivátů (alkoholů, aldehydů a ketonů) na karboxylové kyseliny, respektive soli karboxylových kyselin (reakce je prováděna v zásaditém prostředí NaOH).
Pomocí této reakce od sebe můžeme odlišit methanol, který nebude s jódem reagovat, od ethanolu, podobně jako methanal od ethanalu, který bude vytvářet žluté krystalky jodoformu.Wing Chun

Využití

halogeny (jód – Lugolův roztok), halogenderiváty (jodoform – vlastnosti: žlutá sraženina), důkaz kyslíkatých derivátů (alkoholů, aldehydů i ketonů – pouze určitých typů – viz. Princip)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Bezpečnost

pracuje se s 10% NaOH – žíravina, pozor nepotřísnit se; organické látky zapáchají – methanol – klasifikován mezi zvláště nebezpečné jedy, acetaldehyd – zdraví škodlivý; nepolít se horkou vodou

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– dodržet objem NaOH (1 ml 10% NaOH) – reakce je citlivá na koncentraci zásady, v silně alkalickém prostředí nedojde k vysrážení jodoformu
– zkumavku je potřeba vložit do horké vody (stačí voda z vodovodu, případně vodní lázeň – více náročné na provedení /kádinka na trojnožce s azbestovou síťkou zahřívaná kahanem/) – reakce většinou neproběhne bez vložení do horkékungfu vody
– v případě pozitivní reakce vzniká žlutý (nažloutlý) zákal ve zkumavce
– vhodné je použít pro srovnání vedle sebe methanol a ethanol, nebo methanal a ethanal – byly zvoleny tyto látky, jelikož by měly být na školách dostupné – stejně je tomu v případě acetonu, taktéž reakce běží hezky (alkoholy – propan-1-ol, butan-2-ol si myslím, že jsou na školách nedostupné)

Video

Jodoformová reakce (methanol, ethanol, butan-2-ol, aceton, video se zvukem)