Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hořící gel (Pokus s octanem vápenatým)

Pomůcky

2 kádinky (150 ml), lžička, tyčinka, špejle, sirky

Chemikálie

(CH3COO)2Ca, zř. NaOH, ethanol, fenolftalein, voda

Postup

Připravte si dva roztoky: A a B.
A: V kádince rozpusťte 4 g octanu vápenatého v 13 ml vody. Vznikne nasycený roztok, k němuž přidejte pár kapek zředěného roztoku hydroxidu sodného.
B: Do druhé kádinky nalijte 100 ml ethanolu a 1 ml roztoku fenolftaleinu.
Poté roztok B prudce nalijte do roztoku A a obraťte kádinku vzhůru nohama. Po chvíli gel na povrchu zapalte hořící špejlí.
Po slití roztoků A a B dojde ke ztuhnutí v gel, který má fialové zbarvení. Gel drží v kádince a můžeme ho zapálit, hoří modrým či modrožlutým plamenem.

Princip

Octan vápenatý je rozpustný ve vodě, ovšem velmi málo v ethanolu. Proto po přilití ethanolu do nasyceného roztoku octanu vápenatého vzniká gel. Růžové zbarvení gelu je způsobeno fenolftaleinem v zásaditém prostředí hydroxidu sodného. Gel tudíž hoří, jelikož v gelu je přítomný ethanol, který je těkavý – hoří tedy páry ethanolu.

Využití

hydroxyderiváty (alkoholy – ethanol), karboxylové kyseliny (k. octová a její soli)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Bezpečnost

při hoření se zahřívá kádinka – pozor na popálení, pracujete s roztokem NaOH (žíravý), ethanolem (vysoce hořlavý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– rozpouštění octanu vápenatého ve vodě trvá delší dobu – zpočátku vypadá, že se octan vápenatý nerozpustí, ale po chvíli ano
– pokus možno provést z polovičního množství výchozích látek – efekt je i v tomto provedení dostačující
– roztok B se musí přilít velice rychle – pokud se roztok B přilije pomalu, vytvoří se gel pouze na povrchu a roztoky A a B se dále nemísí, v případě prudkého přilití roztoku B k roztoku A se oba roztoky promísí dříve, než se stihne vytvořit gel – ten se následně vytvoří v celém objemu roztoku
– plamen se následně uhasí přiložením azbestové síťky na kádinku
– gel je možno zapálit i po několika dnech

Video

http://www.youtube.com/watch?v=i3dU0WGksNg (old.studiumchemie.cz, Hořící gel, video s komentářem)
http://katedry.osu.cz/kch/zch/pokusy/pokus7/pokus7_soubory/42h1.wmv (Hořící gel, video podle popisu výše, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/solutions-and-solubility/burning-gel.html (Burning Gel, názorné)
http://www.youtube.com/watch?v=s_dRPkqCewg (Hořící gel, video – sled fotografií s popisky, s hudebním doprovodem)