Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hořící gel (Pokus s octanem vápenatým)

Pomůcky

2 kádinky (150 ml), lžička, tyčinka, špejle, sirky

Chemikálie

(CH3COO)2Ca, zř. NaOH, ethanol, fenolftalein, voda

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Octan vápenatý je rozpustný ve vodě, ovšem velmi málo v ethanolu. Proto po přilití ethanolu do nasyceného roztoku octanu vápenatého vzniká gel. Růžové zbarvení gelu je způsobeno fenolftaleinem v zásaditém prostředí hydroxidu sodného. Gel tudíž hoří, jelikož v gelu je přítomný ethanol, který je těkavý – hoří tedy páry ethanolu.

Využití

hydroxyderiváty (alkoholy – ethanol), karboxylové kyseliny (k. octová a její soli)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Octan vápenatý – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži.

dle GHS: dle GHS:   dle staršího značení:    

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Fenolftalein – nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

při hoření se zahřívá kádinka – pozor na popálení, pracujete s roztokem NaOH (žíravý), ethanolem (vysoce hořlavý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– rozpouštění octanu vápenatého ve vodě trvá delší dobu – zpočátku vypadá, že se octan vápenatý nerozpustí, ale po chvíli ano
– pokus možno provést z polovičního množství výchozích látek – efekt je i v tomto provedení dostačující
– roztok B se musí přilít velice rychle – pokud se roztok B přilije pomalu, vytvoří se gel pouze na povrchu a roztoky A a B se dále nemísí, v případě prudkého přilití roztoku B k roztoku A se oba roztoky promísí dříve, než se stihne vytvořit gel – ten se následně vytvoří v celém objemu roztoku
– plamen se následně uhasí přiložením azbestové síťky na kádinku
– gel je možno zapálit i po několika dnech

Video

http://www.youtube.com/watch?v=i3dU0WGksNg (old.studiumchemie.cz, Hořící gel, video s komentářem)
http://katedry.osu.cz/kch/zch/pokusy/pokus7/pokus7_soubory/42h1.wmv (Hořící gel, video podle popisu výše, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/solutions-and-solubility/burning-gel.html (Burning Gel, názorné)
http://www.youtube.com/watch?v=s_dRPkqCewg (Hořící gel, video – sled fotografií s popisky, s hudebním doprovodem)