Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Hoření Mg na vzduchu

Pomůcky

Erlenmyaerova baňka (250 ml), zátka, miska s pískem, kahan, sirky, chemické kleště, odměrný válec, (2 zkumavky)

Chemikálie

Mg páska, destilovaná voda, Nesslerovo činidlo (K2[HgI4] – tetrajodortuťnatan draselný), fenolftalein

Postup

Erlenmayerovu baňku postavte do misky s pískem. Zapalte v plameni kahanu hořčíkovou pásku a vhoďte ji do Erlenmyaerovy baňky. Následně k produktu reakce přidejte cca 20 ml destilované vody a důkladně protřepte. Roztok rozdělte na dvě části: k první části přikápněte Nesslerovo činidlo, k druhé části přikápněte fenolftalein.
Zapálená hořčíková páska shoří velmi jasným plamenem. Po přidání Nesslerova činidla k první části roztoku lze pozorovat vznik pleťové až oranžové sraženiny. Ve druhé části roztoku po přidání fenolftaleinu se objevilo fialové zbarvení roztoku.

Princip

Vzduch je složený ze 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % dalších plynů. Mg reaguje s dusíkem i kyslíkem ze vzduchu za tvorby nitridu hořečnatého a oxidu hořečnatého, pozorujeme spalování hořčíku s oslnivým plamenem.


Nitrid hořečnatý ve vodě hydrolyzuje za tvorby amoniaku a hydroxidu hořečnatého – amoniak dokážeme v první části roztoku pomocí Nesslerova činidla, kdy vzniká pleťová až oranžová sraženina [Hg(NH2)I] – amido-jodortuťnatého komplexu.


Oxid hořečnatý reaguje s vodou za vzniku hydroxidu hořečnatého, který dokážeme v druhé části roztoku pomocí fenolftalein. Dochází ke změně zbarvení – roztok zfialoví. Amoniak ve vodě také vytváří hydroxidové anionty, má tedy také zásaditý charakter.

Využití

redoxní reakce, syntéza (slučování), pentely (dusík – sloučeniny: nitridy), kovy alkalických zemin (hořčík)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Nesslerovo činidlo (tetrajodortuťnatan draselný) – nebezpečné, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS: dle staršího značení:  

Fenolftalein – nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

při zapalování hořčíkové pásky dbejte na bezpečnost – nedívejte se přímo do místa záblesku, K2[HgI4] (toxický, žíravý)

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– použijte starší Erlenmayerovu baňku – po pokusu nejde pořádně vyčistit, tedy nechejte si ji na tyto pokusy
– pokus lze provést s čistým dusíkem – balonek naplněný dusíkem z tlakové láhve se vypustí do baňky, způsob velmi náročný (dostupnost tlakových lahví s dusíkem na školách), proto lepší využít tuto variantu
– dusík v podobě amoniaku se opravdu dokáže pomocí Nesslerova činidla
– zbarvení vznikající sraženiny po přidání Nesslerova činidla je spíše slabě oranžové až pleťové, není to oranžová jako z pokusu Důkaz amoniaku pomocí Nesslerova činidla

Video

https://www.youtube.com/watch?v=DWvrnG37M7g (old.studiumchemie.cz, Hoření Mg na vzduchu, video bez zvuku)
http://www.youtube.com/watch?v=5UJTR-LA1z4 (Elementary Productions: Burning of Magnesium and properties, video s anglickými titulky i vysvětlením, důkaz produktů – NH3 pomocí HCl)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Hoření hořčíku, video bez zvuku, proveden důkaz fenolftaleinem, přehrávač Windows Media Player)
Hoření hořčíku (video bez zvuku, přehrávač Windows Media Player, bez důkazu produktů)
http://www.youtube.com/watch?v=tCwKQtPIcM0 (Hoření hořčíku, video bez zvuku, bez důkazu produktů, zdlouhavé – stačí využít do 1:00, poté přeskočit na konec videa – 1:40)
http://www.youtube.com/watch?v=1rs-DTnVH2s (Redoxní reakce #2: Hoření hořčíku na vzduchu, pokus velmi rychlý, stačí využít do 0:15, bez důkazu produktů)
http://www.youtube.com/watch?v=u89wG8qGC1Y (Magnesium reacts with oxygen – Magnesium und Sauerstoff, porovnání hoření Mg ve vzduchu a v atmosféře kyslíku, uvažují pouze vznik MgO)