Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Dýmovnice (NH3 + HCl)

Pomůcky

dva větší válce

Chemikálie

konc. NH3 , konc. HCl

Postup

Do jednoho válce nalijte asi 1 ml koncentrovaného roztoku amoniaku, do druhého 1 ml koncentrovaného roztoku kyseliny chlorovodíkové. Poté přibližte ústí obou válců k sobě.
Pozorujte vznik bílého dýmu.

Princip

Koncentrovaný roztok amoniaku i kyseliny chlorovodíkové jsou velmi těkavé látky, které spolu reagují za vzniku salmiaku, který pozorujeme ve formě bílého dýmu.

Využití

acidobazické reakce – neutralizace, halogeny (HCl), sloučeniny dusíku (salmiak – chlorid amonný)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní – pod dohledem učitele

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

pokus nejlépe provádět v digestoři – pokud není k dispozici raději použít přímo láhve – oba dva roztoky jsou žíraviny, konc. NH3 silně zapáchá – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin a zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– ve válcích u ústí je také možné nejprve navlhčeným indikátorovým papírkem zjistit acidobazickou reakci obou látek – a tím dokázat těkání
– pokus lze provést i přímo z lahví – přiklonit k sobě ústí lahví, není poté potřeba špinit válce – v otevřené místnosti lepší, koncentrovaný amoniak zapáchá

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus  Dým z prázdných sklenic – pokus místo ve válcích proveden v kádinkách, které jsou přiklopeny do sebe, přehrávač Windows Media Player)
http://youtu.be/pBfQbhWGyFU (Chlorid amonný vzniklý slučováním par chlorovodíku a amoniaku, se zvukem)