Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz vodíku (Reakce Zn s HCl)

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

práškový Zn, zř. HCl (10%)

Postup

Do zkumavky dejte půl malé lžičky práškového zinku. Přilijte 5 ml zředěné kyseliny chlorovodíkové. Na zkumavku nasaďte druhou zkumavku dnem vzhůru a jímejte vodík. Po najímání dostatečného množství vodíku (asi 1 minuta) přiložte zkumavku ústím ke kahanu.
Při přiložení ústí zkumavky, se kterou manipulujte dnem vzhůru, ke kahanu, dojde ke ,,štěknutí“.

Princip

Zinek reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku vodíku a chloridu zinečnatého podle rovnice:
.
Unikající vodík jímáme do zkumavky dnem vzhůru, jelikož je lehčí než vzduch. Po přiložení ústí zkumavky ke kahanu dochází k reakci vodíku s kyslíkem, která je doprovázena zvukovým projevem:
.

Využití

substituce, vodík – důkaz vodíku

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Bezpečnost

kyselina chlorovodíková – dráždivá, žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky kyselin

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– lepší je použít práškový zinek než granulovaný – reakce probíhá rychleji

Video

http://www.youtube.com/watch?v=p-pd2oi7YCU (Příprava vodíku, Zn s HCl, bez mluvení)
http://www.youtube.com/watch?v=CRNX1ed_fVU (Příprava a důkaz vodíku, Al s 10% HCl, s komentářem v češtině)
http://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/labtech/pages/dukaz_vodiku.html (Důkaz vodíku, reakce NaOH s kovem, bez mluvení, video delší – na začátku příprava roztoku NaOH)
Spalování vodíkových bublin (přehrávač Windows Media Player)