Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz sirných aminokyselin

Pomůcky

zkumavka, stojánek na zkumavku, kapátko, držák na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

zř. (CH3COO)2Pb, zř. NaOH, roztok vaječného bílku

Postup

Do zkumavky nalijte 2 ml zředěného roztoku octanu olovnatého. Přidávejte k němu zředěný roztok hydroxidu sodného, dokud se vzniklá sraženina nerozpustí. Poté přidejte 2 ml roztoku vaječného bílku, obsah zkumavky promíchejte. Zkumavku zahřejte nad kahanem.
Po přikápnutí hydroxidu sodného do roztoku octanu olovnatého vznikla bílá sraženina, která se po přidávání dalších kapek hydroxidu sodného rozpustila. Při zahřívání vzniká černá sraženina.

Princip

Sirná aminokyselina cystein (a její oxidací vzniklý dimer cystin) působením zásad uvolňuje za tepla sulfan, který lze dokázat pomocí octanu olovnatého či jiné rozpustné olovnaté soli – vzniká černá sraženina sulfidu olovnatého.


, respektive 
, respektive 

Využití

proteiny – důkaz sirných aminokyselin

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Octan olovnatý – nebezpečný, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, může poškodit plod v těle matky, podezření na poškození reprodukční schopnosti, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Bezpečnost

dbát na bezpečnost při práci s NaOH (žíravý), (CH3COO)2Pb (toxický, pravděpodobně karcinogenní), pozor při zahřívání obsahu zkumavky – vypěnění

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– používejte zředěný roztok (CH3COO)2Pb – průhledný, pokud použijete koncentrovanější, bude potřeba více NaOH na rozpuštění sraženiny
– stačí použít zředěný roztok NaOH – pokus s ním funguje, s konc. NaOH se sraženina rozpustí rychleji
– pokud se sraženina hydroxidu olovnatého nerozpouští ihned, nepanikařte – sraženina se po chvíli rozpustí (cca do 5 minut)
– roztok vaječného bílku – můžete použít roztok vzniklý naředění vaječného bílku vodou (z vodovodu i destilovanou) v poměru 1:1, dochází k mírnému vysrážení, které ale v tomto pokusu ničemu nevadí
– černá sraženina se objeví do 3 minut, do minuty se začíná měnit barva na hnědou, která přechází na tmavou až černou
– pokus v provedení: 2 ml roztoku vaječného bílku + 2 ml 10% roztoku NaOH + 2 ml roztoku dusičnanu nebo octanu olovnatého, opatrně zahřát – moc nefunguje, dochází nejprve k vysrážení bílkoviny, černá sraženina PbS se ale objeví

Video

https://www.youtube.com/watch?v=pg55PsCphGU (old.studiumchemie.cz, Důkaz sirných aminokyselin, video se zvukem)