Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz sacharidů (Molischova zkouška)

Pomůcky

4 zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátko, vodní lázeň (trojnožka, azbestová síťka, velká kádinka s vodou, kahan, sirky)

Chemikálie

roztok glukosy, roztok fruktosy, roztok sacharosy, roztok škrobu, Molischovo činidlo (10% roztok 1-naftolu (α-naftol) v 96% ethanolu), konc. H2SO4

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Molischova zkouška slouží k detekci všech sacharidů – reakce umožňuje odlišení sacharidů od ostatních přírodních látek (např.: lipidů, proteinů). Pozitivní výsledek poskytují monosacharidy, disacharidy, oligosacharidy i polysacharidy. Di-, oligo- a polysacharidy mohou podléhat hydrolýze na monosacharidy vlivem silné minerální kyseliny (koncentrovaná kyselina sírová). Při tomto testu tedy reagují monosacharidy – samotné, nebo vzniklé hydrolýzou sacharidů. Touto reakcí se nedokazují monosacharidy samotné, ale jejich štěpné produkty.
Účinkem koncentrované kyseliny sírové dochází k dehydrataci monosacharidů za vzniku furfuralu nebo jeho derivátů – furfural vzniká dehydratací pentosy, 5-(hydroxymethyl)furan-2-karbaladehyd dehydratací hexosy.
    

Furfural či jeho deriváty poté kondenzují s 2 molekulami 1-naftolu (α-naftolu) za vzniku barevného – fialového kondenzačního produktu, který pozorujeme jako prstenec na rozhraní koncentrované kyseliny sírové a roztoku sacharidu s Molischovým činidlem.


Molischova zkouška je obdobou thymolové reakce – oba testy dokazují obecně sacharidy. Obě reakce jsou založeny na tvorbě furfuralu nebo jeho derivátů, které vznikají účinkem minerálních kyselin na monosacharidy – probíhá dehydratace. Furfural nebo jeho deriváty následně podléhají kondenzaci s fenoly (1-naftolem v případě Molischovy zkoušky či thymolem u thymolové reakce) za vzniku barevných produktů. Výsledek Molischovy zkoušky je indikován fialovým prstencem na rozhraní koncentrované kyseliny sírové a roztoku sacharidu s Molischovým činidlem. Thymolová reakce dává červené až červenofialové intenzivní zbarvení.

Využití

sacharidy (důkaz sacharidů)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Molischovo činidlo:

1-naftol – nebezpečný, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, může způsobit podráždění dýchacích cest, zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.

dle GHS:       dle staršího značení: 

Ethanol – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:      dle staršího značení:  

 

 

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:       dle staršího značení: 

Bezpečnost

dodržujte bezpečnostní opatření při práci s koncentrovanou H2SO4 (žíravá)

Čas

příprava – 15 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– roztoky sacharidů stačí připravit rozpuštěním dvou velkých lžiček příslušného sacharidu v 50 ml vody, případně jedné malé lžičky ve 2 ml vody přímo ve zkumavce
– zbarvení se objevuje do 30 s po podvrstvení H2SO4, zbarvení je nejlépe vidět v tuto chvíli, poté tmavne
– dostupnost 1-naftolu na středních školách – možno využít video-odkazů níže

Video

http://www.youtube.com/watch?v=etE8LCWvb-U (Molisch’s Test – Qualitative Test in Carbohydrates, test maltosy v porovnání s glycinem – pozitivní a negativní reakce, pokus od 0:30 do 2:40, poté vysvětlení, s anglickým komentářem)