Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz polární a nepolární vazby

Pomůcky

4 zkumavky, stojan na zkumavky, lžička, zátky

Chemikálie

destilovaná voda, benzin, pevný I2 a pevný KMnO4, prášková S a pevný K2CrO4

Postup

Do 2 zkumavek nalijte 5 ml destilované vody a do 2 zkumavek 2 ml benzinu. Do jedné zkumavky s destilovanou vodou a benzinem dejte na špičku malé lžičky jódu (stačí pouze jeden krystalek), do zbylých dvou dejte na špičku lžičky manganistanu draselného. Stejně proveďte pokus i se sírou a chromanem draselným.
Jód se v benzinu rozpustí – vzniká fialové zbarvení, v destilované vodě ovšem nikoliv – jód se usadí na dně. Manganistan draselný se naopak rozpustí ve vodě za vzniku fialového roztoku, v benzinu ovšem zůstávají na dně krystalky KMnO4.
Obdobně probíhá pokus v případě S a K2CrO4. Síra se (částečně) rozpustí v benzinu za vzniku bezbarvého či slabě žlutě zbarveného roztoku, naopak v destilované vodě se usadí na dně zkumavky. Oproti tomu chroman draselný se rozpustí ihned v destilované vodě za vzniku žlutého roztoku, ovšem v benzinu zůstane nerozpuštěný.

Princip

Nepolární látky se rozpouští v nepolárních rozpouštědlech – tedy jód i síra jakožto nepolární látky se rozpustí v benzinu, ale nikoliv v destilované vodě. Naopak manganistan draselný a chroman draselný – zástupci polárních látek – jsou rozpustné v polárním rozpouštědle – což je na příklad voda – ale ne v benzinu.

Využití

chemická vazba (polární – nepolární, důkaz)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Benzin lékařský – nebezpečný, podezření na poškození reprodukční schopnosti, při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, dráždí kůži, může způsobit ospalost nebo závratě, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, hořlavina.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Jod – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, způsobuje , škození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:  dle staršího značení:   

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:  dle staršího značení:  

Síra srážená –nebezpečná, dráždí kůži, hořlavá tuhá látka, při hoření síry na vzduchu mohou vznikat oxidy síry – SO2 (toxický).

dle GHS:    dle staršího značení:     

Dichroman draselný – nebezpečný, toxický při požití, zdraví škodlivý při styku s kůží, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovinu, může poškodit reprodukční schopnost, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, oxidující látka.

 

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

benzin je hořlavý, zapáchá, KMnO4 – způsobuje hnědé fleky (zdraví škodlivý), K2CrO4 – toxický (žáci by s ním neměli pracovat)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– pokus lze provést v obou výše uvedených kombinacích – ale v případě I2 a KMnO4 pokus funguje vždy, u S a K2CrO4 je to problematičtější
– v případě jódu stačí použít pouze jeden krystalek – výsledný roztok má velmi intenzivní fialové zbarvení, stejně je tomu i u manganistanu – použít raději menší množství (na špičku kopistky)
– u síry je pokus hůře proveditelný – použít velmi malé množství síry – a důkladně protřepat, síra se rozpustí spíše na bezbarvý roztok, chroman draselný se rozpouští rychle v destilované vodě
– jednoduchý pokus na to, aby si žáci uvědomili, co v čem je rozpustné a jak to souvisí s chemickou vazbou

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Rozpustnost a polarita – pokus proveden jinak – v 1 zkumavce obě rozpouštědla, rozdílná rozpustnost I2 a KMnO4 v polárním a nepolárním rozpouštědle patrná, přehrávač Windows Media Player)
http://www.chem-toddler.com/molecular-structure/chemical-cocktail.html (Chemical Cocktail – pokus s jódem a modrou skalicí, rozpouštědla: chloroform, voda, ethyl-acetát, efektní, názorné)