Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz Ni2+ pomocí Čugajevova činidla

Pomůcky

zkumavka, stojánek na zkumavky, kapátko, zátka

Chemikálie

roztok NiCl2, Čugajevovo činidlo (1% ethanolový roztok diacetyldioximu)

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Ni2+ lze dokázat specifickou reakcí s Čugajevovým činidlem – 1% ethanolový roztok diacetyldioximu (dimethylglyoximu). Ni2+ ve slabě amoniakálním prostředí poskytují sytě růžovou či červenou sraženinu.
Ni2+ vytváří s dvěma molekulami diacetyldioximu neutrální komplex – v tomto komplexu má nikl koordinační číslo 4, jelikož jsou k němu připoutány 2 bidentátní (dvojvázné) ligandy.
, HDmg – 2,3-butandiondioximato

Využití

d-prvky (nikl)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chlorid nikelnatý – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, podezření na genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Čugajevovo činidlo:

Ethylalkohol – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Diacetyldioxim – nebezpečný, hořlavá tuhá látka.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

dbejte bezpečnostních předpisů při práci s Čugajevovým činidlem (toxické), s NiCl2 (toxický)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– Čugajevovo činidlo si připravujte čerstvé
– na 2 ml roztoku Ni2+ stačí použít 10 kapek Čugajevova činidla
– k důkazu Ni2+ není třeba přidávat roztok amoniaku – sytě růžová sraženina vzniká ihned po přikápnutí Čugajevova činidla k roztoku nikelnaté soli

Video

http://www.youtube.com/watch?v=25QqLM9AFzQ (old.studiumchemie.cz, Důkaz nikelnatých kationtů pomocí Čugajevova činidla, video bez zvuku)