Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz monosacharidů a oligosacharidů (Nitrochromová reakce)

Pomůcky

3 zkumavky, stojánek na zkumavky, zátky, kapátka

Chemikálie

roztok glukosy, roztok sacharosy, roztok škrobu, konc. HNO3, roztok K2CrO4

Postup

Připravte se 3 zkumavky. Do první nalijte 2 ml roztoku glukosy, do druhé 2 ml roztoku sacharosy a do třetí nalijte 2 ml roztoku škrobu. Do každé zkumavky přidejte 3 ml koncentrované kyseliny dusičné a 7 kapek chromanu draselného, protřepte.
Po chvíli se v prvních dvou zkumavkách objeví modré zbarvení, ve třetí zkumavce lze pozorovat žlutou barvu. POZOR: I v případě škrobu dochází po delší době ke změně barvy ze žluté na modrou.

Princip

Nitrochromová reakce se používá k odlišení monosacharidů a oligosacharidů od polysacharidů, pozitivní výsledek (modré zbarvení) dává tato reakce s monosacharidy a oligosacharidy. Účinkem koncentrované kyseliny dusičné a chromanu draselného dochází k oxidaci daných typů sacharidů, přičemž chroman (Cr v oxidačním čísle VI) se redukuje na chromnaté kationty, které jsou modře zbarveny. Z polysacharidů reaguje za těchto podmínek pouze inulin, u kterého dochází za těchto podmínek k hydrolýze. Po čase ovšem dochází ke změně zbarvení ze žluté na modrou také u škrobu (polysacharid) – působením koncetrované kyseliny dusičné proběhne hydrolýza škrobu na kratší úseky (dextriny, maltosu či až na monosacharid glukosu). Hydrolýzou vzniklé monosacharidy a oligosacharidy poskytují pozitivní výsledek reakce – modré zbarvení.
Podrobnější vysvětlení s rovnicemi, které by vyjadřovaly průběh jednotlivých reakcí, je velmi špatně dohledatelné.

Využití

sacharidy (odlišení monosacharidů a oligosacharidů od polysacharidů)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina dusičná – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický při vdechování, oxidující látka.

dle GHS:     dle staršího značení: 

Chroman draselný – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest , může vyvolat genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:

Bezpečnost

pracujete s koncentrovanou HNO3 (žíravá), K2CrO4 (toxický, karcinogenní)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– roztoky sacharidů stačí připravit rozpuštěním dvou velkých lžiček příslušného sacharidu v 50 ml vody, případně jedné malé lžičky ve 2 ml vody přímo ve zkumavce
– pokud použijete 10 kapek chromanu draselného, zbarvení bude výraznější
– zbarvení se neobjevuje ihned – objeví se do 2 minut, POZOR: v případě škrobu dojde postupně také k tvorbě modrého zbarvení (během 10 minut)

Postup

Video pro tento pokus je dostupné jen pro registrované učitele.