Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí

Pomůcky

zkumavka, stojánek na zkumavky, kapátko, držák na zkumavky, kahan, sirky

Chemikálie

roztok Na3PO4, molybdenová soluce

Postup

Do zkumavky nalijte 2 ml roztoku fosforečnanu sodného. Přikápněte 1 ml molebydenové soluce. Zkumavku zahřejte nad kahanem.
Molybdenová soluce má světle žlutou barvu, po přidání k bezbarvému roztoku fosforečnanu sodného má výsledný roztok nažloutlou barvu. Po zahřátí nad kahanem lze pozorovat vznik jasně žluté sraženiny.

Princip

Molybdenová soluce (roztok molybdenanu amonného – přesněji heptamolybdenanu hexaamonného v roztoku kyseliny dusičné) sráží žlutou sraženinu molybdátofosforečnanu amonného – přesněji monohydrátu fosfáto-dodekamolybdenanu triamonného (NH4)3[PMo12O40]∙H2O. V některých zdrojích je vzniklá žlutá sraženina popsána vzorcem (NH4)3PO4∙12MoO3.

Využití

pentely (důkaz fosforečnanů), d-prvky (molybden – sloučeniny: (NH4)2MoO4, přesněji (NH4)6Mo7O24∙4H2O)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Fosforečnan trisodný – nebezpečný, dráždí kůži. způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Molybdenová soluce – molybdenan amonný – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Bezpečnost

nepotřísnit se molybdenovou solucí – obsahuje HNO3 (žíravá)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– příprava molybdenové soluce: 7,5 g molybdenanu amonného (přesněji tetrahydrátu heptamolybdenanu hexaamonného – (NH4)6Mo7O24∙4H2O) rozpusťte za tepla v 50 ml destilované vody a vlijte do 50 ml zředěného roztoku HNO3 (připraveného slitím 1 objemového dílu koncentrované HNO3 a 1 objemového dílu destilované vody)
– jasně žlutá sraženina vzniká ihned při zahřívání, ale vznikne i po delší době ponecháním za laboratorní teploty bez zahřívání
– koncentrované roztoky fosforečnanů poskytují sraženinu ihned bez zahřátí, zředěné roztoky fosforečnanů je nutné zahřát, aby vznikla sraženina

Video

https://www.youtube.com/watch?v=-xtAq9V9y8o (old.studiumchemie.cz, Důkaz fosforečnanů molybdenovou solucí, video bez zvuku)