Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz amoniaku pomocí Nesslerova činidla

Pomůcky

zkumavky, stojánek na zkumavky, kapátko

Chemikálie

zř. NH3, konc. NH3, roztok (NH4)2SO4, Nesslerovo činidlo (K2[HgI4] – tetrajodortuťnatan draselný)

Postup

Do 3 zkumavek nalijte 2 ml zředěného, koncentrovaného amoniaku a síranu amonného. Do každé zkumavky přidejte několik kapek Nesslerova činidla.
Po přikápnutí Nesslerova činidla k roztokům amoniaku a amonné soli se objeví oranžové zbarvení.

Princip

Amoniak či amonné soli lze dokázat pomocí Nesslerova činidla, kdy vzniká pleťová až oranžová sraženina [Hg(NH2)I] – amido-jodortuťnatého komplexu.


Využití

pentely (dusík – amoniak), d-prvky (sloučeniny rtuti)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Síran amonný – nebezpečný, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:   dle staršího značení:    

Nesslerovo činidlo (tetrajodortuťnatan draselný) – nebezpečné, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

s koncentrovaným roztokem amoniaku pracujte v digestoři, zapáchá – NH3 (toxický, žíravý), K2[HgI4] (toxický, žíravý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– lze použít zředěný i koncentrovaný roztok NH3 či různé amonné soli (např.: (NH4)2SO4)
– zbarvení je různé: od pleťové k oranžové – liší se podle koncentrace, méně koncentrované roztoky poskytují méně výrazné barvy

Video

Nesslerovo činidlo (různé koncentrace amonných kationtů, video bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=TA7pe9-YGQo (Chimica Analitisa Qualitativa: Ione Ammonio e Reattivo di Nessler (Nessler Reactive for Ammonium), vlastní pokus od 3:02, s hudebním doprovodem s titulky ve španělštině)