Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Důkaz aminokyselin histidinu a tyrosinu (Paulyho reakce)

Pomůcky

malá zkumavka, zkumavka, stojánek na zkumavky, kapátka

Chemikálie

5% NaNO2, roztok kyseliny sulfanilové (0,9 g kyseliny sulfanilové rozpustit v 9 ml konc. HCl a doplnit do 100 ml destilovanou vodou), roztok vaječného bílku, 1,5M Na2CO3, univerzální indikátorové papírky

Postup

Do malé zkumavky dejte 2 ml roztoku kyseliny sulfanilové a 0,5 ml roztoku dusitanu sodného a promíchejte. Poté do normální zkumavky dejte 1 ml roztoku vaječného bílku, přidejte 0,5 ml roztoku kyseliny sulfanilové a dusitanu sodného. Poté přidávejte po kapkách 1,5M roztok uhličitanu sodného, dokud reakce nebude zřetelně alkalická.
Smísením roztoku kyseliny sulfanilové a dusitanu sodného vzniká bezbarvý roztok, po přidání k roztoku vaječného bílku se barva nemění. Až po přidání roztoku uhličitanu sodného se roztok ve zkumavce zbarví ihned oranžově červeně.

Princip

Reakcí kyseliny sulfanilové s dusitanem sodným dochází k diazotaci – tvorbě diazoniové soli – 4-sulfobenzendiazonium.

Vzniklá diazoniová sůl reaguje s aminokyselinami, které obsahují imidazolový kruh (histidin) nebo fenolové jádro (tyrosin) – v zásaditém prostředí probíhá kopulační reakce za vzniku oranžových (tyrosin) až červených (histidin) produktů (azobarviv).

Využití

dusíkaté deriváty – diazotace, kopulace, proteiny – důkaz aminokyselin histidinu a tyrosinu

Typ pokusu

demonstrační (video-pokus)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Dusitan sodný – nebezpečný, toxický při požití, způsobuje vážné podráždění očí, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

le GHS:   dle staršího značení:   

Kyselina sulfanilová – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, způsobuje vážné podráždění očí.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:  

Uhličitan sodný – nebezpečný, způsobuje vážné podráždění očí.

le GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

kyselina sulfanilová (dráždivá), NaNO2 (toxický, oxidující), pozor při práci s koncentrovanou HCl (žíravá), (fenol (žíravý, toxický))

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– velmi hezká reakce se změnou barvy, ovšem na školách spíše neproveditelná – dostupnost kyseliny sulfanilové – možno využít video
– reakce využitelná také u diazotace a kopulace (dusíkaté deriváty)
– kyselina sulfanilová se nerozpustí ihned – pokus s ní ale funguje
– při dodržení poměrů se oranžovočervené zbarvení objeví po 1 kapce roztoku uhličitanu sodného
– pokus lze také provést místo vaječného bílku s roztokem fenolu – připravíte ,,klasické“ azobarvivo (2 ml roztoku fenolu – poté dodržet stejné poměry jako v případě použití vaječného bílku), výsledné zbarvení je spíše oranžové

Video

https://www.youtube.com/watch?v=dkl5QRE1eTo (old.studiumchemie.cz, Důkaz aminokyselin histidinu a tyrosinu, video se zvukem)