Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chemikova zahrádka

Pomůcky

kádinka (200 ml), kopistka, hodinové sklo

Chemikálie

vodní sklo (vodný roztok Na2SiO3, 34 – 38 %), krystalky příslušných solí: (sírany nebo chloridy) – Ni2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, Co2+ a (dusičnan) Pb2+

Postup

Roztok vodního skla zřeďte v kádince dvojnásobným objemem vody – tedy v poměru 1:2. Na dno kádinky s roztokem vodního skla vpravte krystalky solí těžkých kovů tak, aby se vzájemně nedotýkaly – pomocí kopistky. Můžete použít krystalky síranu nebo chloridu: nikelnatého (v roztoku vodního skla zelená barva), železnatého (tyrkysová), železitého (oranžová), měďnatého (modrá), manganatého (růžová), zinečnatého (bílá), kobaltnatého (modrá) a dusičnanu olovnatého (bílá). Kádinku poté zakryjte hodinovým sklem.
Za chvíli se objeví první rostoucí krystaly různých barev.

Princip

Reakcí kationtů kovů s křemičitanem sodným (vodní sklo) vznikají příslušné křemičitany těchto kovů.

Využití

tetrely (křemík – křemičitany), d-prvky

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Síran nikelnatý – nebezpečný, může vyvolat rakovinu při vdechování, podezření na genetické poškození, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, může vyvolat alergickou kožní reakci, dráždí kůži, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran železnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné podráždění očí, dráždí kůži.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran železitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran měďnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran manganatý – nebezpečný, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran zinečnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje vážné poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický provodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Síran kobaltnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, může vyvolat alergickou kožní reakci , při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, podezření na genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, může poškodit reprodukční schopnost, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Chlorid nikelnatý – nebezpečný, dráždí kůži, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, podezření na genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, může poškodit plod v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid železnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid železitý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid měďnatý – nebezpečný, dráždí kůži, způsobuje vážné poškození očí,  zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží, vysoce toxický pro vodní organismy, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid manganatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid zinečnatý – nebezpečný,  zdraví škodlivý při požití,  způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Chlorid kobaltnatý – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, může vyvolat alergickou kožní reakci, při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže, podezření na genetické poškození, může vyvolat rakovinu při vdechování, může poškodit reprodukční schopnost. Vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

dle GHS:    dle staršího značení:    

Dusičnan olovnatý – nebezpečný, může poškodit plod v těle matky, podezření na poškození reprodukční schopnosti, způsobuje vážné poškození očí, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy, vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

zamezit styku vodního skla s kůží, očima – v případě posílání po třídě dát pozor, aby se žáci nepolili

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 – 15 minut

Tipy

– některé krystaly začnou růst ihned (železité), některé rostou později – vhodné by bylo pokus začít, nechat krystaly růst (mezitím pokračovat jinou aktivitou) a po 20 minutách či na konci hodiny se k pokusu vrátit
– ve chvíli, kdy krystaly jsou již vyvinuté, je dobré s kádinkou nehýbat – krystaly by se mohly ulámat
– pokus je možné také provést ve sklenici od okurek, marmelády (bez etiket) – krystaly se někdy nalepí na dno a kádinka jde pak hůře umýt

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/pokus%20JP/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy I, pokus Chemikova zahrádka – naleznete 2 varianty pokusu, názorné, přehrávač Windows Media Player)