Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Chemické jojo s Na

Pomůcky

vyšší zkumavka, držák na zkumavku, filtrační papír, nůž, pinzeta

Chemikálie

voda, alkan (hexan, benzin), acidobazický indikátor (fenolftalein, thymolftalein), sodík

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Hexan je nepolární rozpouštědlo s malou hustotou, naopak voda je polární rozpouštědlo – hexan je lehčí než voda, proto se drží nad vodou – vytvoří se rozhraní mezi dvěma fázemi. Po vhození kousku sodíku dojde k tomu, že sodík klesá až k rozhraní, kde dojde k reakci sodíku s vodou – vzniká hydroxid sodný a vodík. Hydroxid sodný způsobí změnu zbarvení acidobazického indikátoru (zásadité prostředí) a vodík způsobí nadnášení sodíku k hladině hexanu. Po vyprchání bublinek vodíku, sodík opět klesá k rozhraní a celý proces se opakuje.

Využití

alkalické kovy (sodík – inovace pokusů se sodíkem), alkany (nepolární rozpouštědla)

Typ pokusu

demonstrační, (laboratorní – pod dohledem učitele)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Hexan – nebezpečný, podezření na poškození reprodukční schopnosti, při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, dráždí kůži, může způsobit ospalost nebo závratě, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Benzin – nebezpečný, podezření na poškození reprodukční schopnosti, při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt, dráždí kůži, může způsobit ospalost nebo závratě, může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, oxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Fenolftalein – nebezpečný,  podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení:     

Sodík – nebezpečný, prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů,  způsobuje poleptání.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Bezpečnost

hexan či benzin – zapáchají, použít malý kousek sodíku

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– místo hexanu lze použít benzin (lékařský benzin) – hexan není až tak dostupný
– nejlepší je použít jako acidobazický indikátor fenolftalein nebo thymolftalein, mají nejvýraznější změnu barvy (z bezbarvé na růžovou, respektive modrou), na příklad v případě methylčerveně barevný přechod není až tak dobře pozorovatelný (žlutooranžová na žlutou)
– po přidání indikátoru je dobré chvíli počkat, než se veškerý indikátor dostane do spodní fáze – vody, nebo přidat indikátor přímo do vody a až poté přidat nepolární rozpouštědlo
– na pokus stačí použít velmi malý kousek sodíku – pokus vydrží běžet asi minutu

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Skákající sodík, použit fenolftalein, přehrávač Windows Media Player)
http://www.eurogymnazia.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=60 (Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání, Chemie – jeden z pokusů, Sodík – chemické jojo, nutno stáhnout – otevře se v Windows Media Playeru, uspořádání – isooktan, thymloftalein)