Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Blesky ve zkumavce (Ethanol s KMnO4)

Pomůcky

stojan, křížová svorka, klema, (miska s pískem), zkumavka, lžička

Chemikálie

konc. H2SO4, 96% ethanol, pevný KMnO4

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Reakcí manganistanu draselného s koncentrovanou kyselinou sírovou vzniká oxid manganistý (tmavě zelená kapalina) – silnější kyselina sírová vytěsní slabší kyselinu manganistou, respektive oxid manganistý. Oxid manganistý se dále rozkládá na oxid manganičitý a kyslík (přesněji kyslík ve stavu zrodu – atomární kyslík), uvolňuje se velké množství tepla. Kyslík následně oxiduje ethanol – lze pozorovat jiskření na rozhraní kapalin.

, přesněji 
, přesněji 

Využití

exotermické reakce – chemický děj, termochemie; d-prvky (mangan – sloučeniny: KMnO4, oxidační činidlo); hydroxyderiváty (alkoholy – ethanol)

Typ pokusu

demonstrační

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina sírová – nebezpečná, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:   dle staršího značení:     

Manganistan draselný – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, podezření na poškození plodu v těle matky, vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:  dle staršího značení:     

Ethylalkohol – nebezpečný,  způsobuje vážné podráždění očí, hořlavina.

dle GHS:  dle staršího značení:     

Bezpečnost

používat obličejový štít, pracovat v digestoři, při úklidu pomalu vylévat – hrozí vyšlehnutí plamene, KMnO4 (oxidující), ethanol (vysoce hořlavý)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– stěny zkumavky by měly být suché (i po nalití konc. kyseliny sírové a ethanolu – ethanol možno přidat pomocí pipety)
– reakce začne probíhat asi po 2 minutách od vhození krystalků – zbytečně nepanikařit, že pokus neběží – reakce se musí ,,rozjet“
– zkumavku je vhodné chladit – ponořit do vody s ledem nebo pod ni dát misku s pískem
– pozor při úklidu po pokusu – obsah zkumavky vylívejte opatrně pod proudem vody do umyvadla, hrozí vyšlehnutí plamene – pracujte opatrně

Video

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Blesky ve zkumavce – video bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)
http://katedry.osu.cz/kch/zch/pokusy/pokus3/pokus3_soubory/3.wmv (Blesky pod vodou, video s hudebním doprovodem, přehrávač Windows Media Player)
http://www.youtube.com/watch?v=jTZlxJt5-r0 (Blesky pod vodou II, video natočené ve tmě, stačí pustit do 0:30, video se zvukem – slyšet praskání)
http://www.youtube.com/watch?v=3YupCgr3z2U („Thunder in a Test tube“ with Ethanol and Acetone, video dlouhé, využitelné do 2:00, s anglickými titulky, s hudební doprovodem, od 2:50 pokus s acetonem – pokus spíše nevyužitelný)