Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Beilsteinova zkouška

Pomůcky

měděný drátek, kahan, sirky

Chemikálie

halogenderiváty (např.: chlorbenzen, chloroform, tetrachlormethan), polyethylen (PE) – nebo polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), NaCl

Postup

Postup pro tento pokus je dostupný jen pro registrované učitele.

Princip

Beilsteinova zkouška spočívá v důkazu přítomnosti halogenů – chlóru a brómu – ve sloučeninách prostřednictvím sloučeniny CuX2 (X = Cl, Br), která barví plamen charakteristicky zeleným plamenem.
Plamenová zkouška v případě halogenderivátů je umožněna díky kovalentní vazbě halogenů na uhlík. Halogen je v těchto sloučeninách těkavější, čímž ho můžeme dokázat.
Stejný princip platí i v případě důkazu halogenu v PVC (polyvinylchlorid), který také poskytuje zelené zbarvení plamene.
PE (polyethylen) ve své molekule neobsahuje halogen, tedy plamen charakteristicky nebarví.
V molekule NaCl je určitý podíl iontové vazby, což znamená, že zde dochází k přesunu elektronů a ke vzniku iontů – Na+ a Cl. Oba dva prvky dosáhnou konfigurace vzácného plynu a jsou velmi stabilní. V tomto případě tedy nedokážeme halogen, nýbrž žluté zbarvení plamene dokazuje přítomnost sodíku, respektive Na+.

Využití

halogenderiváty (důkaz přítomnosti halogenu), makromolekulární látky (PE, PP, PVC – důkaz halogenu)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Chlorbenzen – nebezpečný,  dráždí kůži zdraví škodlivý při vdechování, toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Chloroform – nebezpečný, zdraví škodlivý při požití, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, toxický při vdechování. podezření na vyvolání rakoviny, podezření na poškození plodu v těle matky, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

dle GHS:    dle staršího značení:   

Tetrachlormethan – nebezpečný, toxický při vdechování, toxický při požití, toxický při styku s kůží, podezření na vyvolání rakoviny, způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, šoškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvách atmosféry.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

organické látky zapáchají, omezit styk s nimi na minimum – chlorbenzen – zdraví škodlivý, chloroform – zdraví škodlivý, tetrachlormethan – toxický, klasifikován jako jed

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– pokus lze provést pouze s halogenderiváty (v případě nedostatku času – například)
– hezké je srovnání barvení plamene halogenderivátů a NaCl – vysvětlení
– měděný drátek stačí namočit do jednotlivých látek na chvíli
– zbarvení plamene se neobjeví ihned, ale až po chvíli
– pokud na škole nejsou k dispozici potřebné chemikálie – 1. odkaz na video je velmi hezký a názorný

Video

Beilsteinova zkouška (názorné, přehrávač Windows Media Player)

http://www.youtube.com/watch?v=kPQ1oHZfY8E (Beilsteinova zkouška, s popisky ve španělštině, hezky vidět zelený plamen, ale není, o jakou látku se jedná)