Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Amylasa ve slinách

Pomůcky

2 zkumavky, stojan na zkumavky, kádinka na sliny, kádinka s teplou vodou (vodní lázeň), kapátko

Chemikálie

suspenze škrobu ve vodě, sliny, Lugolův roztok

Postup

Do 2 zkumavek dejte 5 ml škrobové suspenze. Vypláchněte si ústa malým douškem vody a roztok slin vyplivněte do kádinky. 5 ml slin přidejte do jedné ze zkumavek se škrobem. Druhou zkumavku ponechte jako srovnávací. Poté obě zkumavky umístěte do teplé vodní lázně (teplá voda z vodovodu v kádince) a nechte 20 minut působit. Poté do obou zkumavek přikápněte 2 nebo 3 kapky Lugolova roztoku a zamíchejte.
V případě zkumavky pouze se škrobem se objeví tmavě modré zbarvení. Ve druhé zkumavce se škrobem a slinami dojde k vytvoření oranžového zbarvení.

Princip

Sliny obsahují enzymy – α-amylasy, které dokáží štěpit α-glykosidickou vazbu, která je obsažena v polysacharidech. V našem případě škrob je složen z glukosových jednotek, které jsou mezi sebou spojeny α glykosidickou vazbou. Amylasa přítomná ve slinách štěpí tuto vazbu za vzniku menších jednotek – tzv. dextrinů, potažmo až na maltosu. Škrob je složen z amylopektinu a α-amylosy, která vytváří šroubovici.
Škrob můžeme dokázat Lugolovým roztokem – jód se váže do šroubovice α-amylosy. V případě, že k roztoku škrobu přidáme sliny, které obsahují α-amylasy, dojde ke štěpení α-glykosidické vazby, a tím k degradaci škrobu na menší jednotky. V tomto okamžiku Lugolův roztok nezbarví obsah zkumavky, jelikož se jód nemá kam vázat. Ve zkumavce pouze se škrobem nedošlo k rozložení škrobu na menší jednotky, a tudíž ho můžeme dokázat Lugolovým roztokem – pozorujeme tmavě modré zbarvení.

Využití

sacharidy (škrob), enzymy (amylasa – štěpění α-glykosidické vazby, důkaz pomocí roztoku škrobu a Lugolova roztoku), metabolismy (trávení sacharidů – škrobu)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Lugolův roztok:

Jod – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, způsobuje , škození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici, zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:  

Jodid draselný – nebezpečný, způsobuje poškození gastro-intestinálního systému (orálně), štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici.

dle GHS:   dle staršího značení:   

Bezpečnost

nepotřísnit se Lugolovým roztokem

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 30 minut

Tipy

– zkumavky je potřeba nechat stát 20 minut v teplé vodě – tedy výhodné je začít pokus, poté provádět jinou aktivitu a na příklad na konci hodiny se k pokusu vrátit a vyhodnotit ho
– je dobré vzít pouze sliny – tedy nikoliv vyplachovat ústa vodou – výsledek pokusu je výraznější
– zbarvení škrobu může být až hnědé – záleží na typu použitého škrobu
– jako vodní lázeň lze použít horkou vodu z vodovodu

Video

amylasa_ve_slinach

 

Podobný experiment:

http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/biochem/index.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Biochemie, pokus Štěpení škrobu amylasou – amylasa z naklíčeného ječmene, přehrávač Windows Media Player)