Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Amoniaková fontána

Pomůcky

baňka s kulatým dnem (500 ml), klema, kahan, sirky, indikátorové papírky, zátka s trubicí, vana (kádinka – 1000 ml) s vodou

Chemikálie

konc. NH3 , indikátor (fenolftalein, thymolftalein)

Postup

Do silnostěnné baňky s kulatým dnem nalijte 2 ml koncentrovaného roztoku amoniaku. Opatrně zahřívejte baňku nad plamenem, až se celá naplní plynným amoniakem. Přítomnost amoniaku u hrdla baňky můžete ověřit navlhčeným indikátorovým papírkem. Baňku uzavřete zátkou s trubicí na konci zúženou, která sahá do baňky. Druhým koncem ponořte trubici do kádinky s vodou, do které jste přidali několik kapek fenolftaleinu (thymolftaleinu).
Voda je nasávána do baňky, kde dochází k intenzivnímu rozpouštění amoniaku ve vodě. Roztok v baňce se barví fialově – v případě fenolftaleinu (modře v případě thymolftaleinu).

Princip

Amoniak se rozpouští ve vodě, čímž dochází k vytvoření podtlaku. Následně se nasává voda do baňky.

Přidaný fenolftalein (po případě thymolftalein) způsobuje fialové (respektive modré) zbarvení roztoku uvnitř baňky, jelikož amoniak se chová jako zásada.

Využití

pentely (amoniak – zásadité vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační (laboratorní – pod dohledem učitele a použít digestoř)

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Amoniak – nebezpečný, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, vysoce toxický pro vodní organismy.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Fenolftalein – nebezpečný, podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:    dle staršího značení:    

Bezpečnost

25% roztok amoniaku je žíravina, velmi zapáchá – lepší by bylo tento pokus provádět v digestoři, nebo ve větrané místnosti – žáci nesmí pracovat s koncentrovanými roztoky zásad

Čas

příprava – 10 minut, vlastní provedení – 5 minut

Tipy

– lze použít i menší kulatou baňku – ale pokus bude mít menší efekt
– pro pokus je nutné použít suchou baňku zvenku – uvnitř může být mokrá
– při dostatečně dlouhé trubičce možno použít i velkou kádinku (1000 ml)
– důležité je, aby zátka dobře těsnila
– amoniak se velmi rychle převede z kapalného skupenství do plynného, tento děj v případě koncentrovaného roztoku amoniaku trvá asi 3 minuty
– nasátí vody z vany do kulaté baňky chvilku trvá (asi půl minuty) – předem tedy nepanikařit, že se pokus nepovedl
– velmi hezké je použití indikátoru thymolftaleinu místo fenolftaleinu (netradiční modré zbarvení)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=pG0lVAmSmeU (Rozpouštění amoniaku ve vodě – velmi hezké video, názorné, bez zvuku)
http://kch.zf.jcu.cz/didaktika/h%20zvolankova/fialovafontana.htm (Internetová video-databáze chemických pokusů ZF JU, Efektní pokusy III, pokus Fialová fontána– bez zahřívání, použit indikátor fenolftalein, bez zvuku, přehrávač Windows Media Player)