Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ

Amfoterní vlastnosti hliníku

Pomůcky

3 kádinky (50 ml), lžička

Chemikálie

20% HCl, konc. NaOH, destilovaná voda, methyloranž, fenolftalein, hobliny Al

Postup

Připravte si 3 kádinky. Do jedné nalijte 15 ml kyseliny chlorovodíkové, do druhé nalijte 15 ml koncentrovaného roztoku hydroxidu sodného. Do třetí nalijte 15 ml destilované vody. Do první kádinky přidejte pár kapek methyloranže, do druhé pár kapek fenolftaleinu. Následně do každé kádinky nasypte malou lžičku hoblin hliníku.
Roztok kyseliny chlorovodíkové po přidání methyloranže se zbarvil dorůžova, roztok koncentrovaného hydroxidu sodného měl po přidání fenolftaleinu fialovou barvu. Po vhození hlinikových hoblin do všech tří roztoků jsme v prvních dvou kádinkách (roztok kyseliny chlorovodíkové a roztok hydroxidu sodného) pozorovali šumění a unikající bublinky, ve třetí kádince s destilovanou vodou se nic nedělo. Výraznější šumění probíhalo v kádince s kyselinou chlorovodíkovou – roztok se odbarvoval. Po vložení hořící špejle do prvních dvou kádinek jsme slyšeli mírné štěknutí.

Princip

Hliník reaguje s kyselinou chlorovodíkovou za vzniku soli – chloridu hlinitého a vodíku. Vodík lze dokázat hořící špejlí, jelikož směs vodíku a kyslíku je výbušná. V průběhu reakce dochází také k odbarvování růžového roztoku – HCl se spotřebovává, vzniká neutrální sůl.


Hliník také reaguje s koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného – vzniká komplex: tetrahydroxohlinitan sodný a uniká vodík, který lze dokázat hořící špejlí. V tomto případě reakce začne probíhat o něco později a není tak bouřlivá jako v prvním případě. Roztok se neodbarvuje – byl použit koncentrovaný roztok NaOH.


Hliník s vodou v poslední kádince nereaguje.

Hliník má tedy amfoterní charakter, což znamená, že nereaguje s vodou, ale reaguje s kyselinami a zásadami za vzniku solí a vývoje vodíku.

Využití

triely (hliník – amfoterní vlastnosti)

Typ pokusu

demonstrační i laboratorní

Obecná bezpečnost

PLACEHOLDER PRO BEZPEČNOST

Vlastnosti látek

Kyselina chlorovodíková – nebezpečná, může způsobit podráždění dýchacích cest, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:      dle staršího značení:   

Hydroxid sodný – nebezpečný, způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

dle GHS:      dle staršího značení:   

Methyloranž – nebezpečná, toxická při požití.

dle GHS:       dle staršího značení:     

Fenolftalein – nebezpečný,  podezření na genetické poškození, podezření na poškození reprodukční schopnosti, může vyvolat rakovinu.

dle GHS:      dle staršího značení:    

 

Bezpečnost

pozor na poleptání koncentrovaným NaOH (žíravý) a HCl (žíravá)

Čas

příprava – 5 minut, vlastní provedení – 10 minut

Tipy

– názorný pokus na ukázání amfoterních vlastností hliníku
– možno provést i ve zkumavkovém provedení – lepší důkaz vodíku
– stačí přidat malou lžičku hoblin hliníku
– reakce s HCl je velmi bouřlivá, probíhá ihned – reakce s konc. NaOH začně probíhat později, není tak bouřlivá (probíhá ovšem delší dobu)

Video

http://www.youtube.com/watch?v=5iGTMzU1cG0 (old.studiumchemie.cz, Amfoterní vlastnosti hliníku, video bez zvuku, s popisky)